Door Hans Wierema op 8 december 2015

Brief aan B&W over boomkap Schoonhout

Op 3 december hebben we als fractie een brief gestuurd naar het College van B&W. Aanleiding is het voornemen van het College om op het Schoonhout 220 eiken van ±30 jaar oud te kappen.

Toen mijn vrouw en ik in Etten-Leur kwamen wonen, behoorden wij tot de eerste bewoners van het Schoonhout. Het zou een drukke doorgaande weg naar de nieuw te bouwen wijk Schoenmakershoek worden en om de leefbaarheid enigszins houdbaar te maken zijn er veel bomen geplant in 6 naast elkaar liggende groenstroken, gescheiden door rijbaan, parkeervakken, ventwegen, fietspaden en trottoirs.

Veel stenen en asfalt, afgewisseld door groen en bomen, veel bomen. Toen nog dunne iele sprietjes, maar inmiddels een indrukwekkend Schoonhout. We kunnen begrip opbrengen dat er nu wat gedaan moet worden aan de schade die door opdrukkende wortels wordt veroorzaakt. Er zijn in het verleden fouten gemaakt, doordat verschillende gemeentelijke afdelingen niet met elkaar hebben gecommuniceerd en er niet voldoende inzichtelijk is gemaakt, dat als we deze soort bomen planten, zo dicht op elkaar en zonder voorzieningen om wortelgroei in horizontale richting te voorkomen, dat dit in de toekomst problemen zou gaan opleveren. Maar goed, wij maken ook fouten en daar leren we elke dag van.

In onderstaande brief, die op 3 december is verstuurd, kunt u lezen dat we het College oproepen om de te kappen bomen te compenseren, elders in de gemeente op een meer geschikte plaats.

Ik wens u een groene en gezonde gemeente,
Hans Wierema


Datum: 3 december 2015
Aan: College van B&W te Etten-Leur
Betreft: Bomenkap Schoonhout

Geacht college,

Op 27 mei jl. hebben wij u een brief over de bomenkap aan het Schoonhout gestuurd, waarna op 28 september op uw uitnodiging een gesprek heeft plaatsgevonden tussen ondergetekende en dhr. Van Hal namens het college. Het was een informatief en constructief gesprek, waarbij werd ingegaan op onze brief.

Inmiddels zijn wij van mening dat het behoud van deze 220 bomen van ±30 jaar oud niet ten goede komt aan de groei van de overige bomen. Er is een duidelijk onderscheid te maken tussen de bomen op het Schoonhout die wél meer ruimte hebben. Hier is de stamomvang aanmerkelijk groter dan die bij bomen waar minder ruimte voorhanden is. Nu de strook tussen voet- en fietspad gerooid wordt, zal dat ten goede komen aan de andere bomen. Wel vermoeden wij dat in de toekomst ook hier gerooid moet gaan worden, want eiken kunnen erg groot worden. De boomsoort is in het verleden naar onze mening dan ook niet goed gekozen. U deelde die mening tijdens ons gesprek.

Belangrijke reden dat we ons steeds laten horen als er sprake is van (grote) bomenkap, is het feit dat bomen in belangrijke mate bijdragen aan ons leefmilieu en -klimaat. Deze week zijn regeringen van de hele wereld bijeen in Parijs tijdens de klimaattop, om te praten hoe we de opwarming van de aarde een halt kunnen toeroepen. Daarvoor moet de CO2-uitstoot drastisch verminderd worden.

Ook bomen in de gemeente Etten-Leur spelen daar een rol in. Bomen zorgen onder andere voor het omzetten van CO2 in zuurstof en filteren de lucht. U weet dat natuurlijk wel.
De PvdA doet daarom een beroep op u om de gelijkwaardige filtercapaciteit van de 220 te kappen bomen elders in onze gemeente te herplanten, zodat dezelfde hoeveelheid CO2 omgezet blijft worden in zuurstof. Daarmee bedoelen we dat de capaciteit van 220 éénjarige bomen niet gelijkwaardig is aan 220 30-jarige bomen. Deze nieuw te plaatsen bomen komen dan bovenop de al geplande te plaatsen bomen in de Streek.

Wij verzoeken u deze drastische bomenkap aan te grijpen als een keerpunt voor nieuw beleid. Gebruik de ideeën van onze inwoners en de voorbeelden in andere gemeenten om van deze trieste maar noodzakelijke kap iets moois te maken, waar wij en volgende generaties op voort kunnen. Neem een voorbeeld aan de gemeente Tilburg, waar in hun Stadsbos013 een voedselbos is aangelegd. Sluit aan bij lokale initiatieven zoals dat van Buurtschap de Hil, waar men een plukfruitroute wil aanleggen. Wij zijn ervan overtuigd dat de gemeente en haar inwoners hier samen belangrijke stappen in kunnen nemen.

Graag ontvangen wij van u hierover een enthousiaste reactie.

Hoogachtend,
Namens de PvdA-fractie,

Hans Wierema

schoonhout 2

Hans Wierema

Hans Wierema

Hans Wierema, geboren in Rotterdam (1960), getrouwd met Barbara en samen hebben ze drie kinderen, Joris, Floor en Harm. Hans heeft aan de HEAO Breda Commerciële Economie gestudeerd en is gespecialiseerd in Industriële Marketing. Na diverse werkgevers, ook in Etten-Leur, is hij voor zichzelf begonnen als Vastgoedbeheerder. In zijn vrijetijd heeft hij vele bestuursfuncties vervuld,

Meer over Hans Wierema