B – Wonen

roosje50


B.1 Bouwen
B.2 Gebruik van de ruimte die we hebben
B.3 Verkeer
B.4 Natuurlijke omgeving
B.5 MilieuB.1 – BOUWEN

 1. De PvdA houdt een voorkeur voor woonwijken met diverse woonvormen. Huur, koop, duur, goedkoop: een goede mix in een gemengde wijk. De PvdA zet in op ruime mogelijkheden voor starters, ouderen en financieel minder draagkrachtigen. Ook wil de PvdA dat aandacht wordt besteed aan huisvesting voor statushouders.
 2. De PvdA wil dat bewoners blijvend bij het opstellen van wijk-ontwikkelplannen / wijkagenda’s worden betrokken. Deelname van bewoners in klankbordgroepen heeft onze voorkeur. Vereenvoudiging van regelgeving en procedures levert daaraan een positieve bijdrage.
 3. De PvdA maakt zich sterk voor de bouw van levensloopbestendige woningen (huur en koop) en een ruim aandeel grondgebonden seniorenwoningen, met inbreng van senioren bij de bouw ervan. Een project als ‘Langer thuis in eigen huis’ wordt voortgezet en ondersteund.
 4. De PvdA wil meer aanbod van jongerenhuisvesting, zowel huur als koop.
 5. Alle openbare gebouwen moeten zowel binnen als buiten goed toegankelijk zijn voor ouderen en mindervaliden. Publieke voorzieningen moeten voor hen goed bereikbaar zijn. Bij de plaatsing van bushaltes wordt rekening gehouden met bereikbaarheid voor ouderen en mindervaliden.
 6. Prestatieafspraken met woningbouwcoöperaties en welzijnsinstellingen zoals WEL en Surplus, worden gecontinueerd. Jaarlijkse monitoring en evaluatie zorgen voor een deugdelijke inventarisatie en goede analyse van de knelpunten, zodat beleid bijtijds wordt bijgesteld en geactualiseerd.


terug naar boven

B.2 – GEBRUIK VAN DE RUIMTE DIE WE HEBBEN

 1. De PvdA wil geen verdere uitbreiding van Etten-Leur dan zoals is vastgelegd in de Structuurvisie+, het Sociaal Economisch Beleidsplan en de Woonvisie.
 2. De Structuurvisie+ is met veel betrokkenheid en zorg van inwoners tot stand gekomen. De PvdA vindt het belangrijk dat die inbreng blijvend zichtbaar en herkenbaar blijft. De PvdA kiest daarom voor continuïteit van beleid, al dan niet gefaseerd uitgevoerd.
 3. Het revitaliseren van bedrijfsterreinen levert ook extra werkgelegenheid op en dit vindt de PvdA belangrijker dan het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsterreinen. Revitaliseren en het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsterreinen gebeurt in nauw overleg met de regio.
 4. Vanwege het overaanbod in de regio van kantoorlocaties en de afnemende vraag daarnaar, wordt ernaar gestreefd het aantal kantoormeters terug te dringen en terughoudend te zijn bij het plannen van nieuwe kantoorruimten. Nieuwe bedrijfsterreinen / kantoorterreinen dienen vraaggericht ontwikkeld te worden.
 5. Leegstand en verpaupering in de gemeente moet worden voorkomen, in samenwerking met de eigenaren, betrokken instanties en (regio-)partners. De PvdA wil dat vrijvallende of open locaties snel worden voorzien van een goede bestemming. Bij voorkeur tijdelijke inrichting met groen, ingezaaid met veldbloemen ten behoeve van de bijenstand en als vrije en veilige speelgelegenheid voor kinderen. Daarnaast wil de PvdA dat blijvend wordt geïnvesteerd in een veilige en goed onderhouden openbare ruimte (Nota Beheren op niveau), met plaats voor volkstuinen, wijkparkjes en ontmoetingsruimte voor bewoners.
 6. De wijkplannen worden voortgezet in samenspraak met wijkverenigingen en bewoners (Wijkgericht werken).
 7. Sport en bewegen wordt door de PvdA gestimuleerd. Dit bevordert de gezondheid en de sociale cohesie van onze inwoners. Daarvoor geven we sportverenigingen de ruimte om op eigen benen te staan. De sportkantine is multi-inzetbaar, sponsor- en reclamemogelijkheden zijn belangrijke inkomstenbronnen voor de sportverenigingen. De WOZ voor sportverenigingen is geen melkkoe voor de gemeente. Hierbij wordt multifunctioneel ruimtegebruik gestimuleerd. Sportvelden die overdag niet gebruikt worden, kunnen dan benut worden door onderwijs, jeugdzorg of gezondheidszorg.
 8. De PvdA wil dat de gemeente de beschikbare middelen inzet om te zorgen dat schoolgebouwen blijven voldoen aan de eisen van deze tijd. Daarbij gaat het niet alleen om de fysieke kwaliteit van een gebouw, maar ook om bijvoorbeeld de luchtkwaliteit in de ruimtes waarin leerlingen en personeel veel tijd doorbrengen. Zolang de gemeente verantwoordelijk is voor de kwaliteit en veiligheid van schoolgebouwen dient hier ruime aandacht voor te zijn.


terug naar boven

B.3 – VERKEER

 1. De PvdA wil verbetering van de verkeersafwikkeling, met voorrang voor nog steeds bestaande gevaarlijke situaties. De aanrijroutes en -tijden van de hulpdiensten hebben daarbij altijd prioriteit.
 2. Veiligheid van het toenemende goederenvervoer over het spoor, en zeker dat van gevaarlijke stoffen, blijft onderwerp van regionaal overleg. Doel: een gezamenlijk streven dit onderwerp op de politieke agenda in Den Haag te krijgen en te houden, zodat minder treinen met gevaarlijke stoffen door Etten-Leur rijden.
 3. De PvdA wil dat het Wijkbusproject wordt voortgezet en dat in overleg met gebruikers de routes up-to-date worden gehouden en indien noodzakelijk aangepast aan nieuwe eisen en omstandigheden. Er dient voldoende vraagafhankelijk vervoer beschikbaar te zijn, zodat op die manier ook sociaal isolement zo goed mogelijk voorkomen wordt en zelfredzaamheid wordt bevorderd.
 4. De PvdA wil dat de gemeente stimuleert dat ouders hun kinderen zo min mogelijk met de auto naar school brengen. ‘Op voeten en fietsen naar school’ zou het motto moeten zijn. Veiligheid van de wandel- en fietsroutes naar en van school wordt met voorrang behandeld.
 5. Fietsers krijgen van de PvdA voorrang in de beleidsplannen. Er wordt een nieuw fietsstructuurplan gemaakt, met daarin meer vrijliggende, doorgaande fietsroutes. Voet- en fietspaden moeten ruim en veilig zijn met voldoende veilige oversteekplaatsen.
 6. De PvdA wil dat de plannen voor een noordelijke Rondweg opnieuw worden onderzocht, aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen en op haalbaarheid getoetst. Zodat de totale ontsluiting van Noord verbeterd wordt. Hiermee zou dan onder andere de overlast in de Concordialaan opgelost kunnen worden.
 7. De PvdA wil dat de behoefte aan en noodzaak van uitbreiding van veilige vrachtwagenparkeerplaats en carpoolplaatsen in de nabijheid van afritten van de snelweg wordt onderzocht.


terug naar boven

B.4 – NATUURLIJKE OMGEVING

 1. De PvdA wil de land- en tuinbouw, bij uitstek de dragers van een vitaal landelijk gebied, voldoende mogelijkheden bieden om zich verder te ontwikkelen. Hierbij denken wij niet zozeer aan verdere schaalvergroting, maar juist aan verbreding van de landbouw. Zoals verkoop aan huis, zorg aanbieden op de boerderij, onder voorwaarden kamperen bij de boer en andere activiteiten die passend zijn in het buitengebied.
 2. Megastallen, varkensflats en dergelijke zijn wat de PvdA betreft niet welkom.
 3. Voor de glastuinbouw houden wij vast aan de uitgangspunten van de huidige beleidsnota. De PvdA blijft voorstander van verdere clustering, zo mogelijk ook in regionaal verband. Daar waar zich mogelijkheden voordoen tot het beëindigen van glastuinbouw, buiten de daarvoor aangewezen clustergebieden, is de PvdA onder voorwaarden bereid de bestemming daarop aan te passen.
 4. De bebouwing op of rondom de boerenerven wordt steeds intensiever. Dit maakt het noodzakelijk deze gebouwen zorgvuldig in te passen. Dit kan bijvoorbeeld door een goede beplanting, die aansluit op de omgeving en de bedrijfsvoering niet hindert. Het landelijk inpassen van kassen, stallen of soortgelijke bebouwing dient serieuzer vorm te krijgen dan nu vaak wordt uitgevoerd. Als het gaat om tijdelijke opvang van hulpbehoevende familieleden op het eigen bouwblok door middel van een tijdelijke woon-unit, dan wil de PvdA dit mogelijk maken.
 5. De PvdA wil dat onderhoud van bermen ter voorkoming van de verspreiding van onkruid, zoals het Jacobskruiskruid en de berenklauw, maar ook om wegen en kruispunten overzichtelijk te houden, op een ecologisch verantwoorde manier wordt gecontinueerd. Tegelijkertijd blijft, afhankelijk van het seizoen, ruimte voor bloeiende bermbloemen, planten en de daarin levende insecten, bijen en fauna. De PvdA wil de biodiversiteit beschermen. Het overleg en de samenwerking met Rijkswaterstaat en de Provincie hierover wordt optimaal voortgezet.
 6. Waar mogelijk heeft natuurlijke waterberging plaats, zodat regenwater in de bodem geïnfiltreerd kan worden. Operatie ‘Steenbreek’, een landelijk project waarbij inwoners gestimuleerd worden hun tuinen zo groen mogelijk te maken / houden en zo weinig mogelijk steen te gebruiken, wordt door de PvdA gestimuleerd.
 7. De PvdA streeft naar een nieuwe kinderboerderij in onze gemeente. In een gemeente met de omvang van Etten-Leur hoort een kinderboerderij. Wij zien mogelijkheden als de kinderboerderij wordt gecombineerd met milieu- en natuureducatie. De PvdA wil dat de gemeente een actieve rol speelt bij de ontwikkeling van een Milieu- en NatuurEducatie Centrum (MEC). Hier wordt ook de thuisbasis gevestigd van de Bijenhouders-vereniging en wordt samenwerking gezocht met IVN. De PvdA wil dat ook de kleine dierenparken in de gemeente behouden blijven.
 8. Volkstuinen brengen mensen dichter bij de natuur, maken mensen bewust van gezond eten en brengen mensen met elkaar in contact. De PvdA wil daarom dat in samenwerking met de Volkstuindersvereniging Etten-Leur de volkstuincomplexen behouden worden en waar nodig worden verbeterd.
 9. De PvdA stimuleert de aanleg van zogenaamde ‘ommetjes door het buitengebied’ in samenwerking met de landeigenaar en / of gebruiker. Deze vorm van laagdrempelige en extensieve recreatie sluit uitstekend aan bij een vergrijzende bevolking, die op een goedkope en gezonde manier gebruikmaakt van de al bestaande landschappelijke inrichting.


terug naar boven

B.5 – MILIEU

 1. De PvdA wil dat het openbaar groen in onze gemeente behouden blijft en dat waar mogelijk het verdwenen groen weer wordt teruggebracht. Waar mogelijk en nodig zullen nieuwe ecologische verbindingszones worden gerealiseerd.
 2. In onze gemeente worden mensen actiever betrokken bij het groenbeleid in hun wijk en worden verenigingen en organisaties die zich actief met natuur en milieu bezighouden, gesteund.
 3. De PvdA wil dat onze gemeente zich blijvend inzet voor duurzame productie en verspilling van grondstoffen tegengaat door hergebruik, de zogeheten circulaire economie.
 4. De PvdA wil dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft door het gebruik van schone brandstof en elektrificatie in te voeren bij vervanging in het eigen wagenpark, en door het fietsen naar het werk te blijven bevorderen. De PvdA wil dat het aantal elektrische oplaadpunten wordt uitgebreid.
 5. De PvdA wil dat onze gemeente CO2 -neutraal wordt. Hierbij wordt extra aanleg van groen in de woonomgeving, meer bomen en parken in onze gemeente, gestimuleerd en zijn we zuinig op reeds bestaand groen.
 6. De PvdA streeft naar meer groen in en buiten de bebouwde kom voor recreatie, voor het terugdringen van CO2, fijnstof en hittestress. Extra groen draagt bij aan een gezonde leefomgeving en helpt bij de waterhuishouding.
 7. De PvdA wil dat het bouwen en renoveren duurzaam en klimaatvriendelijk gebeurt. De gemeente speelt hierbij een actieve rol in voorlichting en advisering, neemt zelf initiatieven en weegt duurzaamheid en klimaatvriendelijkheid mee bij aanbestedingen.
 8. Onze gemeente continueert de toepassing van energiebesparende verlichting en stimuleert de duurzame opwekking, opslag en besparing van energie. De PvdA wil dat waar mogelijk het gebruik van alternatieve energiebronnen, zoals windenergie en zonnepanelen, wordt gestimuleerd. De stichting Duursaam Etten-Leur wordt waar nodig ondersteund. In 2035 is Etten-Leur energieneutraal en toont daarmee meer ambitie dan de landelijke norm.
 9. Zwerfafval en hondenpoep, hoog scorend op de lijst van overlast voor bewoners, blijven een actiepunt in het milieuprogramma.

terug naar boven