A – Leven

roosje50


A.1 Zorg voor mensen
A.2 Jongeren
A.3 Ouderen
A.4 Onderwijs
A.5 Kunst, cultuur en erfgoed
A.6 Participatie
A.7 Werkgelegenheid
A.8 Sociaal vangnetA.1 – ZORG VOOR MENSEN

 1. De gemeente heeft voor de PvdA een belangrijke taak op het terrein van de openbare gezondheidszorg en speelt een stevige rol in het bewaken van de afstemming tussen zorgaanbieders.
 2. De gemeente kiest bij aanbestedingen voor aanbieders die de beste prijs / kwaliteitverhouding van zorg leveren, en voor zorg die zo dicht mogelijk bij mensen georganiseerd is, binnen de verruimde kaders van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid. De PvdA wil dat bij het aanbesteden ook goed naar de arbeidsomstandigheden wordt gekeken.
 3. Naast degene die hulp nodig heeft, heeft ook de mantelzorger een hulpvraag. De PvdA beseft dat informele zorg, mantelzorg en vrijwilligerswerk steeds belangrijker worden en zet zich in voor optimale ondersteuning. Bijvoorbeeld door mensen die informele zorg bieden, beter te informeren over de ondersteuningsmogelijkheden, door bijeenkomsten met lotgenoten te organiseren, door hen praktisch bij te staan en te ontlasten indien nodig. De PvdA is voorstander van voortzetting van het ‘Mantelzorgcompliment’, een door mantelzorgers zeer gewaardeerde beloning door de gemeente.
 4. De PvdA vindt dat meer steun nodig is voor specifieke doelgroepen, zoals jonge mantelzorgers, ouders van gehandicapte of chronisch zieke kinderen en werkende mantelzorgers.
 5. De PvdA wil dat de gemeente de mogelijkheden van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) optimaal benut. Zodat ouderen, zieken en gehandicapten die dat willen, zo actief mogelijk aan de samenleving kunnen deelnemen. De WMO is er ook op gericht hen zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam te laten zijn, als zij dat willen. De PvdA wil dat de gemeente zich inzet voor geschikte woonvormen, het vinden en behouden van werk, voor onderwijs en vrijetijdsbesteding (Etten-Leur WMO-proof).
 6. De gezondheid van onze burgers is zo belangrijk, dat de PvdA initiatieven die deelname aan sporten bevorderen, steunt. Het probleem van overgewicht bij jong en oud vraagt met name om een actieve aanpak.
 7. De PvdA staat voor het verder inrichten en breder invoeren van de sociale wijkteams. Door effectieve samenwerking van woon-, welzijns- en zorgprofessionals, politie en gemeente in de wijken.
 8. De opgaven uit de WMO-nota’s ‘Op eigen kracht’ en ‘Wijkgericht werken’ worden verder uitgewerkt en geconcretiseerd.
 9. De PvdA staat voor duidelijkheid en transparantie als het gaat om de geldstromen binnen het Sociaal Domein. Ook wil de PvdA dat gelden die door de landelijke overheid voor specifieke doelgroepen aan de gemeente beschikbaar worden gesteld, worden geoormerkt. Zo moet inzichtelijk zijn waar deze gelden blijven en waarvoor ze gebruikt worden.


terug naar boven

A.2 – JONGEREN

 1. De PvdA zet zich ervoor in dat de gemeente voldoende ruimte en geld blijft besteden aan voorzieningen voor de oudere jeugd, in nauw overleg met en medewerking van de jongeren en jongerenorganisaties zelf.
 2. De PvdA wil dat het jongerenwerk een structurele basisvoorziening in de wijken blijft, met de daarbij behorende structurele financiering.
 3. De PvdA wil dat alle beleidsonderwerpen in het sociale domein (inclusief arbeidsmarktbeleid) die te maken hebben met jeugdzaken, samen met de onderwijsportefeuille worden ondergebracht bij één wethouder.
 4. De PvdA zet bij Jeugdzorg blijvend in op ‘Eén gezin, één plan, één regisseur’ als het uitgangspunt bij alle decentralisaties in het sociale domein en de jeugdhulpverlening. Kinderen van ouders die (psychisch) ziek zijn of verslaafd, verdienen daarbij extra aandacht en zorg. Als de veiligheid en de gezonde ontwikkeling van het kind in gevaar is, dan wil de PvdA dat op een zorgvuldige manier wordt ingegrepen, dat er voldoende goede voorzieningen beschikbaar zijn en dat maatwerk wordt geleverd.
 5. Verslaving voorkomen is beter dan genezen. Daarom is de PvdA voorstander van het continueren van alcohol- en drugspreventieprogramma’s, zoals het geven van voorlichting op scholen door de GGD. Problematisch gebruik van softdrugs, bij met name jongeren, moet worden voorkomen. De PvdA wil dat verslaving zo vroeg mogelijk wordt herkend en in samenhang met andere problemen (bijvoorbeeld psychiatrische problematiek) wordt behandeld.


terug naar boven

A.3 – OUDEREN

 1. De PvdA wil dat projecten die zich richten op meer bewegen door ouderen, worden voortgezet en dat sportverenigingen worden gestimuleerd activiteiten te ontwikkelen voor 55-plussers en mensen met een beperking.
 2. De PvdA wil dat het overleg van de diverse adviesraden met raad en college structureel blijft.
 3. De gemeente zet de subsidierelatie met ouderenorganisaties voort, zowel voor activiteiten als voor het gebruik van accommodaties.
 4. De PvdA wil dat decentrale activiteiten worden gestimuleerd, zoals ontmoetingsmomenten, maaltijdvoorzieningen, ICT-projecten, culturele projecten, de inzet van vrijwilligers. De wijkgebouwen en de brede scholen worden aangemoedigd hierbij een belangrijke rol spelen.
 5. Samenwerking van ouderenadviseurs van de professionele organisaties en van de ouderenbonden wordt door de PvdA aanbevolen. Ook samenwerking met de Formulierenteams hoort hierbij.
 6. Eenzaamheid, sociaal isolement, is voor een aantal ouderen een groot probleem. De PvdA wil dat het welzijnsbeleid erop gericht is deze groep ondersteuning te bieden. De wijkteams kunnen hierbij een grote rol blijven spelen.


terug naar boven

A.4 – ONDERWIJS

 1. De PvdA wil waar nodig extra investeren in kinderen. Sommige kinderen hebben bij aanvang van de basisschool een taalachterstand. Ouders / verzorgers worden aangespoord deze kinderen deel te laten nemen aan de vroeg- en voorschoolse educatie-activiteiten en blijvend betrokken te zijn bij het onderwijs van hun kinderen en bij de school waarin dit plaatsvindt.
 2. De PvdA blijft voorstander van horizontale samenwerking in het basisonderwijs, met als doel één sterke onderwijsorganisatie waar een breed onderwijsaanbod wordt aangeboden.
 3. Vervoer voor kinderen in het speciaal onderwijs of voor kinderen met een beperking wordt ook gericht op bevorderen van de zelfstandigheid van deze kinderen.
 4. De PvdA wil dat de gemeente zich inzet om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen.


terug naar boven

A.5 – KUNST, CULTUUR EN ERFGOED

 1. De PvdA spant zich in, bezuinigingen op culturele voorzieningen te vermijden. De toegankelijkheid en betaalbaarheid van culturele voorzieningen, met name de muziekschool en bibliotheek, moeten voor iedereen mogelijk blijven.
 2. De PvdA constateert dat de reorganisatie van de Nieuwe Nobelaer en de fusie van de verschillende cultuureducatiepartners tot één organisatie het gewenste resultaat heeft. Dit huidige beleid moet worden voortgezet en binnen de huidige financiële kaders blijven.
 3. De PvdA stimuleert waar mogelijk cultureel ondernemerschap. Dit kan leiden tot nieuwe creativiteit in onze gemeente met een gunstig effect op het economisch klimaat.
 4. De PvdA wil betere en beter bereikbare expositieruimten voor individuele en georganiseerde lokale (amateur)kunstenaars, met gerichte aandacht voor jonge lokale kunstenaars.
 5. Een lokale / regionale omroep blijft belangrijk voor Etten-Leur. De PvdA wil dat die wordt ondersteund.
 6. De gemeente ondersteunt actief initiatieven voor toeristische informatievoorziening.
 7. De PvdA wil dat samenwerkingsverbanden van de diverse Vincent van Gogh-centra in Brabant worden ondersteund.


terug naar boven

A.6 – PARTICIPATIE

 1. De PvdA vindt de communicatie met de wijk- en buurtverenigingen in het binnen- en buitengebied belangrijk en wil hun activiteiten en organisatie ondersteunen.
 2. De positie en slagkracht van buurtbeheer en buurtbeheerders en van besturen van wijkverenigingen wordt waar nodig beter beschermd, ondersteund en versterkt. Afspraken daarover worden steeds vastgelegd in wijkplannen en prestatieafspraken met de maatschappelijke partners en organisaties.
 3. Maatschappelijke organisaties en personen die zich belangeloos inzetten voor de lokale samenleving, kunnen rekenen op steun en medewerking van de PvdA. Speciale aandacht verdient vrijwilligerswerk dat gericht is op het voorkomen van vereenzaming en sociaal isolement.
 4. Etten-Leur beschikt over een breed, levendig en verfijnd netwerk van talloze verenigingen, die elk op hun eigen wijze van heel groot belang zijn voor een gezonde en open samenleving. De PvdA wil dat deze verenigingen gekoesterd en ondersteund worden, evenals de vele vrijwilligers die hierbij actief zijn.
 5. PvdA ondersteunt de wijkteam-opbouw en ziet voor de toekomst een belangrijke rol voor deze wijkteams, in het kader van vereenzaming, thuisverzorging, langer thuis wonen, etc.
 6. Mensen die (nog) niet in staat zijn reguliere arbeid te verrichten, leveren zoveel mogelijk een actieve bijdrage aan de samenleving. Dit kan door middel van vrijwilligerswerk. De PvdA is voor regionale coördinatie en doorgeleiding naar vrijwilligersorganisaties, zodat geen onbedoelde verdringing op de arbeidsmarkt ontstaat.


terug naar boven

A.7 – WERKGELEGENHEID

 1. De PvdA wil dat er voldoende werkervaringsplaatsen worden gecreëerd in overleg met bedrijfsleven en scholen. Regionale samenwerking biedt hier kansen en extra mogelijkheden.
 2. De PvdA wil dat de één-loketfunctie – voor bedrijven (en het werkgeversservicepunt) en ook voor inwoners – op het Werkplein door blijft gaan. Deze functie moet regelmatig aangepast worden aan de nieuwe wettelijke eisen en aan de wensen van de gebruikers.
 3. De gemeente bevordert het lokaal aanbesteden binnen de wettelijke mogelijkheden.
 4. De werkgelegenheid kan gestimuleerd worden door de grens van 40 arbeidsplaatsen per hectare te verlagen en de bedrijfsterreinen te revitaliseren.
 5. De PvdA wil dat bij aanbesteding van projecten een deel van de medewerkers aan dat project bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om bijvoorbeeld werkervaring op te doen. Hierdoor kan de uitstroom naar werk verbeteren. Het gaat hier bijvoorbeeld om ouderen boven 50 jaar of jongeren onder 27 jaar met afstand tot de arbeidsmarkt. (Social Return on Investment)
 6. De PvdA wil Citymarketing actief als instrument inzetten, in goede samenwerking met de drie O’s (Ondernemers, Onze burgers, Onderwijs). Dit om Etten-Leurse activiteiten te promoten en zodoende de werkgelegenheid te stimuleren.
 7. De PvdA ziet de meerwaarde van het Werkplein Hart van Brabant. De huidige financiële ontwikkelingen van het Werkplein baren de PvdA ernstige zorgen en moeten daadkrachtig worden aangepakt.
 8. Wij staan open voor de nieuwe ontwikkelingen, waarbij de WVS wordt omgebouwd tot leerwerkbedrijf. Onze zorg gaat daarbij met name uit naar de groep met het minste perspectief of zelfs geen perspectief op een reguliere arbeidsplaats (de C–groep). De PvdA vraagt extra aandacht voor deze groep en het overeind houden van de sociale werkplaats of een vergelijkbare constructie.
 9. De PvdA staat een arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid voor dat is gericht op alle doelgroepen.


terug naar boven

A.8 – SOCIAAL VANGNET

 1. De PvdA kiest ervoor het huidige, ruimhartige sociaal beleid van de gemeente Etten-Leur te continueren. Daarbij wordt blijvend en optimaal gebruikgemaakt van de wettelijk toegestane kwijtscheldingsmogelijkheden.
 2. De gemeente blijft actief duidelijke voorlichting geven over wettelijke rechten zoals huurtoeslag, bijstand en inkomensondersteuning.
 3. De PvdA wil dat langdurigheidstoeslag gehandhaafd blijft, de aanvraagprocedure moet vereenvoudigd worden.
 4. De PvdA ziet bijstand als een vangnet met een tijdelijk karakter. Maximale, individuele begeleiding van werklozen naar werk leidt tot een minimaal gebruik van de bijstand. Uitgangspunt daarbij blijft maatwerk.
 5. De PvdA wil dat jongeren onder 27 jaar aan het werk zijn of een opleiding volgen. Alle re-integratiemogelijkheden worden direct aangeboden bij het aanvragen van een bijstandsuitkering.
 6. De PvdA is van mening dat het fenomeen voedselbank in Etten-Leur niet zou moeten bestaan. Maar zolang de voedselbank nog nodig is, om inwoners een steuntje in de rug te geven, steunt de PvdA initiatieven die dit aanbod verzorgen.
 7. De PvdA vindt dat kinderen in Etten-Leur niet in armoede moeten opgroeien. Extra maatregelen zijn hier vaak nodig, bijvoorbeeld in de vorm van een kind-pakket voor kinderen in een huishouden met een besteedbaar inkomen onder de norm van 120% van het sociale minimum. De PvdA kiest ervoor de hiervoor door de regering beschikbaar gestelde gelden te oormerken, zodat deze specifiek voor de doelgroepen kunnen worden ingezet.
 8. De PvdA wil dat mensen die in de schulden (dreigen te) raken, voortvarend worden geholpen. Daarbij wordt gekeken naar financiële, maar ook naar sociale en psychosociale problemen. Wachtlijsten bij de schuldhulpverlening zijn wat de PvdA betreft uitgesloten. Binnen twee weken is een traject gestart om verergering van de problematiek en dus grotere schade te voorkomen.
 9. De PvdA blijft extra zorg vragen voor huishoudens met een inkomen net boven 120% van het sociale minimum. Deze huishoudens vallen buiten alle kortingsregelingen en kwijtscheldingen en komen daardoor in de problemen. Dit wordt ‘de armoedeval’ genoemd. Extra maatregelen om deze groep te helpen, worden door ons gesteund.
 10. De PvdA wil het gebruik en de toegankelijkheid van de webshop stimuleren. Er moet een duidelijkere, begrijpelijkere toelichting komen om dit gebruik te bevorderen. Ook moeten meer bedrijven en instellingen worden uitgenodigd om hun aanbod op deze webshop te plaatsen. Voor diegenen die niet computervaardig zijn, moet hulp worden aangeboden om de mogelijkheden van de bijzondere bijstand te kunnen benutten. Het moet mogelijk blijven (en hierover dient duidelijk te worden gecommuniceerd) bijzondere bijstand te verkrijgen buiten de webshop om, met name voor zaken die op de webshop niet worden aangeboden.

terug naar boven