II WONEN

roosje50


II.1 Bouwen
II.2 Gebruik van de ruimte die we hebben
II.3 Verkeer
II.4 Natuurlijke omgeving
II.5 MilieuII.1 – BOUWEN

De economische recessie maakt dat ontwikkelaars en banken nog terughoudend zijn en de gemeentelijke middelen beperkter zijn dan voorheen. Om te blijven voldoen aan de behoeften van (toekomstige) inwoners en hier gevestigde ondernemingen is het zaak slim en duurzaam om te gaan met grond en middelen.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

 1. De PvdA houdt een voorkeur voor woonwijken met diverse woonvormen. Huur, koop, duur, goedkoop: een goede mix in een gemengde wijk. De PvdA zet in op ruime mogelijkheden voor starters, ouderen en financieel minder draagkrachtigen.
 2. De PvdA wil dat bewoners blijvend bij het opstellen van wijkontwikkelplannen/wijkagenda’s worden betrokken. Deelname van bewoners in klankbordgroepen heeft onze voorkeur. Vereenvoudiging van regelgeving en procedures levert een positieve bijdrage.
 3. De PvdA maakt zich sterk voor de bouw van levensloopbestendige woningen (huur en koop), een ruim aandeel grondgebonden seniorenwoningen, projecten als ‘Langer thuis in eigen huis’.
 4. De PvdA wil dat rekening wordt gehouden met de woonwensen van senioren en dat zij worden betrokken bij de planvorming van woningbouw.
 5. De PvdA wil dat er minimaal een en zo mogelijk twee centraal gelegen locaties zijn waarin een groot aantal voor ouderen geschikte activiteiten plaatshebben. Het inzetten van maatschappelijke voorzieningen voor breder gebruik wordt daarnaast gestimuleerd.
 6. De PvdA wil het realiseren van speciale woonvormen, zoals bv. Kangoeroewoningen, Pluswoningen en zorgwoningen op eigen terrein bevorderen.
 7. De PvdA wil meer aanbod van jongerenhuisvesting, zowel huur als koop. Een project als ‘Koop Goedkoop’ (grond en woning afzonderlijk kopen) is daar een goed voorbeeld van.
 8. Alle openbare gebouwen moeten binnen en buiten goed toegankelijk zijn voor ouderen en mindervaliden. Publieke voorzieningen moeten voor hen goed bereikbaar zijn. Bij de plaatsing van bushaltes wordt rekening gehouden met bereikbaarheid voor ouderen en mindervaliden.
 9. De woonservicegebieden worden verder uitgebouwd, zodat voorzieningen op wijkniveau behouden of hersteld worden. Waar mogelijk in relatie met de brede scholen.
 10. Prestatieafspraken met woningbouwcoöperaties en welzijnsinstellingen zoals WEL en Surplus worden gecontinueerd. Jaarlijkse monitoring en evaluatie zorgen voor een deugdelijke inventarisatie en goede analyse van de knelpunten, zodat beleid bijtijds wordt bijgesteld en geactualiseerd.


terug naar boven

II.2 – GEBRUIK VAN DE RUIMTE DIE WE HEBBEN

De Structuurvisie+ is en blijft samen met het Sociaal Economisch beleidsplan en de Woonvisie voor de PvdA een document dat dient als vertrekpunt voor beleid. Hier en daar willen we wat accenten leggen, zoals aanpak van ‘oude’ locaties. Denk hierbij aan verouderde winkelcentra, verouderde industrieterreinen, het station en zijn omgeving, en vrijkomende gebouwen. De economische crisis dwingt ons te anticiperen en in regionaal overleg keuzes te maken. Bedreigingen worden omgebogen naar nieuwe kansen. Hoewel de beschikbare ruimte voor nieuw te ontwikkelen industrieterrein schaars is, is de PvdA bereid om de grens van 40 arbeidsplaatsen per ha te verlagen om per saldo meer werkgelegenheid in Etten-Leur te stimuleren. Verpaupering van winkelcentra, bedrijventerrei-nen, kantoorlocaties en gebouwen moet, eventueel in samenwerking met de provincie en/of andere ketenpartners, tegengegaan worden en desnoods krijgen de locaties een nieuwe bestemming.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

 1. De PvdA wil geen verdere uitbreiding van Etten-Leur dan zoals is vastgelegd in de Structuurvisie+, het Sociaal Economisch Beleidsplan en de Woonvisie.
 2. De Structuurvisie+ is met veel betrokkenheid en zorg van inwoners tot stand gekomen. Het is belangrijk dat die inbreng blijvend zichtbaar en herkenbaar blijft. De PvdA kiest daarom voor continuïteit van beleid, al dan niet gefaseerd uitgevoerd. En dus niet voor nieuw beleid.
 3. Het revitaliseren van bedrijfsterreinen levert ook extra werkgelegenheid op en dit vindt de PvdA belangrijker dan het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsterreinen. Revitaliseren en het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsterreinen gebeurt in nauw overleg met de regio. Er wordt niet ontwikkeld voor leegstand.
 4. Het gehouden onderzoek naar een nieuwe invulling voor het stationsgebied geeft nieuwe kansen aan. De kantoorfunctie op deze plaats lijkt achterhaald. De PvdA wil hier woonmogelijkheden voor een combinatie van starters, forensen en studenten die veelvuldig gebruik maken van het spoor. De PvdA ziet het stationsgebied als een knooppunt voor openbaar vervoer en wonen.
 5. Leegstand en verpaupering in de gemeente moet worden voorkomen in samenwerking met de eigenaren, betrokken instanties en (regio-)partners. Vrijvallende of open locaties worden snel voorzien van een goede bestemming. Bij voorkeur tijdelijk inrichten met groen en als vrije en veilige speelgelegenheid voor kinderen.
 6. De wijkplannen worden voortgezet in samenspraak met wijkverenigingen en bewoners (Wijkgericht werken).
 7. De PvdA investeert in een veilige en goed onderhouden openbare ruimte die toegankelijk is voor iedereen. Zoals vastgelegd in de nota ‘Beheren op niveau’ zorgen we voor voldoende ruimte voor speeltuinen, voldoende ruimte voor volkstuinen, ruimte voor vrije speelvelden, Cruijff-voetbal-veldjes, wijkparkjes en bankjes die ontspanning bieden en burgers uitnodigen elkaar te ontmoeten. Samenwerking tussen jongerenwerk, jeugdzorg en sportverenigingen vinden we daarbij belangrijk, evenals spreiding over de wijken.
 8. Sport en spel zijn belangrijke middelen voor integratie. Sportverenigingen hebben een belangrijke maatschappelijke functie en zijn mede het sociale cement van de samenleving. Teamsport draagt bij aan de ontwikkeling van teamgeest en het idee van fairplay. Breedtesport is dé voedingsbodem voor topsport. Sport en sportevenementen leveren een bijdrage aan de economische ontwikkeling en werkgelegenheid.
 9. De PvdA streeft naar multifunctioneel gebruik van de ruimte. Sportvelden die overdag niet gebruikt worden, kunnen dan juist benut worden door het onderwijs, de jeugdzorg, de gezondheidszorg; of op andere momenten door burgers die zonder verenigingslid te zijn even willen sporten. Sportvelden mogen wat de PvdA betreft openbaar toegankelijk zijn en uitnodigen tot gezamenlijk of individueel bewegen. De sportverenigingen spelen in dit beleid een centrale rol.
 10. De PvdA wil dat de gemeente de beschikbare middelen inzet om te zorgen dat schoolgebouwen blijven voldoen aan de eisen van deze tijd. Daarbij gaat het niet alleen om de fysieke kwaliteit van een gebouw, maar ook om bijvoorbeeld de luchtkwaliteit in de ruimtes waarin leerlingen en personeel veel tijd doorbrengen. Zolang de lokale overheid verantwoordelijk is voor de kwaliteit en veiligheid van schoolgebouwen dient hier ruime aandacht voor te zijn.


terug naar boven

II.3 – VERKEER

Etten-Leurenaren zijn veel onderweg – voor hun werk, om naar school te gaan of in hun vrijetijd. Het aantal verkeersslachtoffers is gedaald, maar nog altijd te hoog. Onze kinderen moeten veilig kunnen spelen en naar school kunnen lopen. Het openbaar vervoer moet schoon en toegankelijk zijn voor iedereen. Steden in de regio moeten goed bereikbaar zijn.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

 1. De PvdA wil verbetering van de verkeersafwikkeling, met voorrang voor nog steeds bestaande gevaarlijke situaties. De aanrijroutes en -tijden van de hulpdiensten hebben altijd prioriteit. Vooral bij grote evenementen wordt hieraan meer zorg besteed.
 2. De PvdA wil dat voor voetgangers, fietsers en mindervaliden een beter toegankelijke overgang ter hoogte van het station gerealiseerd wordt.
 3. De bewaakte fietsenstalling bij het station wordt verbeterd, door de openingstijden ook in het weekeinde gelijk te laten vallen met de aankomsttijden van de eerste en laatste trein. Hierdoor neemt ook de sociale controle op het station toe. Het vandalisme in de onbeheerde fietsen-stalling wordt teruggedrongen door frequent opruimacties te houden, beter gebruik te maken van de camerabeelden en meer controle op risicomomenten. Bewaakte fietsenstallingen worden gratis. De capaciteit van de onbeheerde fietsparkeermogelijkheden in het winkelcentrum wordt naar behoefte uitgebreid.
 4. Veiligheid van het toenemende goederenvervoer over het spoor, en zeker dat van gevaarlijke stoffen, blijft onderwerp van regionaal overleg. Doel: een gezamenlijk streven dit onderwerp op de politieke agenda in Den Haag te krijgen en te houden.
 5. Het Wijkbusproject wordt voortgezet en in overleg met gebruikers worden de routes up-to-date gehouden en indien noodzakelijk aangepast aan nieuwe eisen en omstandigheden. Er dient vol-doende vraagafhankelijk vervoer beschikbaar te zijn, zodat op die manier ook sociaal isolement van ouderen zo goed mogelijk voorkomen wordt en hun zelfredzaamheid wordt bevorderd.
 6. De PvdA wil stimuleren dat ouders hun kinderen zo min mogelijk met de auto naar school brengen. ‘Op voeten en fietsen naar school’ zou het motto moeten zijn. Veiligheid van de fietsroutes van en naar school wordt met voorrang behandeld.
 7. Fietsers krijgen voorrang in de beleidsplannen. Het Fietspadenrenovatieplan wordt met spoed helemaal uitgevoerd. Er wordt een nieuw fietsstructuurplan gemaakt, met daarin meer vrij-liggende doorgaande fietsroutes. Voet- en fietspaden moeten ruim en veilig zijn met voldoende veilige oversteekplaatsen.
 8. Het realiseren en voltooien van de Kleine Ring vindt de PvdA noodzakelijk voor een goede door-stroming van het steeds drukker wordende verkeer. Wij willen dat de Noordelijke Rondweg weer wordt meegenomen in de onderzoeken en besluitvorming.
 9. De PvdA wil uitbreiding van veilige vrachtwagenparkeerplaatsen en carpoolplaatsen in de nabijheid van afritten van de snelweg.


terug naar boven

II.4 – NATUURLIJKE OMGEVING

Vele mensen genieten van ons mooie buitengebied. Een gebied waar inwoners wonen en werken, en waar anderen in hun vrijetijd graag tot rust komen. Maar ons landelijk gebied wordt van verschillen-de kanten bedreigd. Ook bij ons is het buitengebied door de economische crisis getroffen, waardoor de baanloosheid oploopt en verloedering toeneemt. Landbouw neemt een belangrijke plaats in op het platteland. De PvdA streeft naar vitale en duurza-me landbouw en zet in op behoud en onderhoud van het karakteristieke Nederlandse cultuurlandschap, dat goed toegankelijk moet blijven voor iedereen. Een landelijk gebied dat behouden en goed onderhouden wordt. Waar de belangen van de natuur én de belangen van land- en tuinbouwers hand in hand gaan. Waar duurzaamheid voorop staat en waar ‘People, Planet en Profit’ met elkaar in evenwicht zijn.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

 1. De PvdA wil de land- en tuinbouw, bij uitstek de dragers van een vitaal landelijk gebied, voldoen-de mogelijkheden bieden om zich verder te ontwikkelen. Hierbij denken wij niet zozeer aan schaalvergroting, maar juist aan verbreding van de landbouw, zoals verkoop aan huis, zorg aanbieden op de boerderij, onder voorwaarden kamperen bij de boer en andere activiteiten die passend zijn in het buitengebied.
 2. Megastallen, varkensflats en dergelijke zijn wat ons betreft niet welkom.
 3. Voor de glastuinbouw houdt de PvdA vast aan de uitgangspunten van de nota Glastuinbouw 2006. De PvdA is voorstander van verdere clustering, zo mogelijk ook in regionaal verband. Daar waar zich mogelijkheden voordoen van het beëindigen van glastuinbouw, buiten de daarvoor aangewezen clustergebieden, is de PvdA onder voorwaarden bereid de bestemming daarop aan te passen.
 4. De bebouwing op of rondom de boerenerven wordt steeds intensiever. Dit maakt het noodzake-lijk deze gebouwen zorgvuldig in te passen. Dit kan bijvoorbeeld door een een goede beplanting die aansluit op de omgeving en de bedrijfsvoering niet hindert. Het landelijk inpassen van kassen, stallen of soortgelijke bebouwing dient beter vorm te krijgen dan nu vaak wordt uitgevoerd. Als het gaat om tijdelijke opvang van hulpbehoevende familieleden op het eigen bouwblok door middel van een woonunit, dan wil de PvdA dit mogelijk maken.
 5. Onderhoud van bermen ter voorkoming van de verspreiding van onkruid, zoals het Jacobskruiskruid, maar ook om wegen en kruispunten overzichtelijk te houden, wordt op een ecologisch verantwoorde manier gecontinueerd. Tegelijkertijd blijft er, afhankelijk van het seizoen, ruimte voor bloeiende bermbloemen, planten en de daarin levende insecten, bijen en fauna. We beschermen de biodiversiteit. Het overleg en de samenwerking met Rijkswaterstaat en de Provincie hierover wordt optimaal voortgezet.
 6. Waar mogelijk heeft natuurlijke waterberging plaats, zodat regenwater in de bodem geïnfiltreerd kan worden.
 7. De PvdA streeft naar een nieuwe kinderboerderij in onze gemeente. In een gemeente met de omvang van Etten-Leur hoort een kinderboerderij. Wij zien mogelijkheden als de kinderboerderij wordt gecombineerd met milieu- en natuureducatie. De PvdA wil dat de gemeente een actieve rol speelt bij de ontwikkeling van een Milieu- en natuurEducatieCentrum (MEC). Hier wordt dan ook de thuisbasis gevestigd van de Bijenhoudersvereniging.
 8. Volkstuinen brengen mensen dichter bij de natuur, maken mensen bewust van gezond eten, bieden een besparing in de leefkosten en brengen mensen met elkaar in contact. De PvdA wil dat In samenwerking met de Volkstuindersvereniging Etten-Leur volkstuincomplexen behouden blijven en waar nodig verbeterd worden.
 9. De PvdA vindt dat de gemeente het initiatief moet nemen bij een vrijwillige kavelruil in het landelijk gebied. Een betere verkaveling is goed voor de agrarische bedrijven. Daarnaast neemt het landbouwverkeer in de gemeente hierdoor naar verwachting af.
 10. De PvdA stimuleert de aanleg van zogenaamde ‘ommetjes’ door het buitengebied in samenwerking met de landeigenaar en/of gebruiker. Deze vorm van laagdrempelige en extensieve recreatie sluit uitstekend aan bij een vergrijzende bevolking, die op een goedkope wijze en gezonde manier gebruik maakt van de al bestaande landschappelijke inrichting.


terug naar boven

II.5 – MILIEU

De PvdA staat voor een groene en duurzame gemeente. Voldoende groen maakt een buurt prettig om in te wonen, geeft kinderen de gelegenheid om vrij te spelen en is noodzakelijk voor het voortbestaan van vogels en dieren. Maar het groen in onze omgeving wordt te vaak bedreigd door nieuwbouw en renovatie van buurten, pleinen en straten.

De PvdA wil daarom dat de gemeente bij nieuwe bouwprojecten en renovaties van buurten en straten meer rekening houdt met het groen. Bij de uitbreiding, de inrichting en het onderhoud van het groen in de wijk moeten wijkbewoners in een vroeg stadium betrokken worden. Ecologische verbindingszones en groenstroken zorgen ervoor dat ook dieren ruimte hebben om te kunnen leven.

De gemeente speelt een voortrekkersrol in duurzame, klimaat- en energiesparende maatregelen. De PvdA wil dat er een klimaatplan wordt opgesteld. Duurzaamheid moet een belangrijk criterium zijn bij het inkoopbeleid. De PvdA wil dat toekomstige bouw- en renovatieprojecten duurzaam en klimaatvriendelijk worden uitgevoerd.
Daarnaast letten we op energiebesparende maatregelen en blijven we ons inzetten voor recycling en hergebruik. Ook maken we het aantrekkelijker vaker de fiets of de bus te pakken en de auto te laten staan. De luchtkwaliteit moet beter. Dat kan bijvoorbeeld door het stimuleren van het gebruik van de elektrische auto.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

 1. Het openbaar groen in onze gemeente blijft behouden en waar mogelijk wordt het verdwenen groen weer teruggebracht. Waar mogelijk en nodig zullen nieuwe ecologische verbindingszones worden gerealiseerd.
 2. In onze gemeente worden mensen actiever bij het groen in hun wijk betrokken en worden verenigingen en organisaties die zich actief met natuur en milieu bezighouden gesteund.
 3. De PvdA ondersteunt van harte het initiatief van de Stichting Natuur- en Milieu-educatie om een Milieu en Educatief Centrum (MEC) te realiseren dat het onderwerp duurzaamheid bij het grote publiek onder de aandacht brengt en een thuisplaats biedt voor lokale organisaties die zich op hetzelfde onderwerp richten. Ook het voornemen een kinderboerderij te starten bij het MEC heeft onze steun. Wij geloven met de stichting dat het samenbrengen van verschillende lokale activiteiten op één locatie stimulerend en aanvullend werkt en op veel belangstelling van jong tot oud kan rekenen.
 4. De PvdA wil dat onze gemeente zich blijvend inzet voor duurzame productie en volledig hergebruik van producten.
 5. De PvdA wil dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft door het gebruik van schone brand-stof en elektrificatie in te voeren bij vervanging in het eigen wagenpark, en door het fietsen naar het werk te blijven bevorderen. De PvdA is voorstander van het uitbreiden van het aantal elektrische oplaadpunten.
 6. De PvdA wil dat de gemeente CO2 -neutraal wordt.
 7. Het bouwen en renoveren gebeurt duurzaam en klimaatvriendelijk. Het slimmer ontwerpen van gebouwen kan veel onnodig energieverbruik voorkomen.
 8. Door bestaande gebouwen te renoveren of beter te isoleren kunnen goede resultaten worden behaald. Oude bedrijventerreinen worden duurzaam geherstructureerd en hergebruikt. De gemeente speelt hierbij een actieve rol in voorlichting en advisering.
 9. Onze gemeente continueert de toepassing van energiebesparende verlichting en stimuleert de duurzame opwekking, opslag en besparing van energie. Wanneer het einde van de technische levensduur van lichtmasten is bereikt, dan worden deze vervangen door dimbare ledlampen, zodat het lichtniveau gedurende de avond en nacht gevarieerd kan worden.

terug naar boven