Plannen 2014 – 2018

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Op 19 maart 2014 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden voor de periode 2014-2018. Belangrijke verkiezingen, vinden wij. Etten-Leur verdient een krachtig en betrokken lokaal bestuur.

In de afgelopen raadsperiode heeft de PvdA Etten-Leur, kort in de oppositie, wat langer in de coalitie, constructief haar bijdrage kunnen leveren aan het gemeentelijk beleid. We doen dat vanuit onze sociaaldemocratische waarden en steunend op onze vele goede contacten met burgers, verenigingen, organisaties en ondernemers in Etten-Leur. Maar ook steunend op het netwerk dat we als lokale partij regionaal, provinciaal en landelijk hebben opgebouwd. Met onze uitgangspunten en netwerken als stevige basis zijn we in staat een duidelijke lokale koers te varen met een herkenbaar PvdA-gezicht.

Veel van wat in ons vorig verkiezingsprogramma, ‘Iedereen telt mee’, is opgenomen hebben we kunnen realiseren. Om enkele voorbeelden te noemen: Etten-Leur kent een fatsoenlijk sociaal beleid. Er zijn en worden voldoende en kwalitatief goede maatschappelijke voorzieningen gerealiseerd (onder meer de bouw van brede scholen). Het financiële beleid is gezond, ondanks de effecten van de economische crisis en ondanks de extra bezuinigingen van de rijksoverheid. Het openbaar gebied wordt goed onderhouden. Onze speerpunten zijn gerealiseerd.

Vanzelfsprekend heeft onze gemeente nog voldoende opdrachten voor de toekomst. De in de afgelopen periode ontwikkelde toekomstvisie en de te voeren takendiscussie leveren een helder profiel op dat laat zien waar onze gemeente staat en waar we naartoe gaan.

Daarnaast worden we voor nieuwe opgaven gesteld. Onderdelen van landelijk en provinciaal beleid worden gedecentraliseerd en komen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Denk hierbij aan de Jeugdzorg, de overgang van delen van de ABWZ en de Participatiewet (wijzigingen in onder andere de sociale werkvoorziening).

Ook de maatschappij is voortdurend in verandering. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop met name jongeren zich steeds meer gaan richten op het delen van kennis, goederen, ruimten. Of aan de voortgaande digitalisering van diensten en communicatie. Of aan de manier waarop steeds meer bedrijven aangeven maatschappelijk verantwoord en duurzaam te willen ondernemen. Op al dergelijke ontwikkelingen willen we graag inspelen en er actief deel van uitmaken.

Opnieuw richten onze afdeling en onze partij de blik op de toekomst, waarbij we ons gesteund voelen door de goede ervaringen en resultaten uit de achter ons liggende periode. De PvdA is een sociaaldemocratische partij. Onze belangrijkste waarden en idealen zijn: solidariteit, rechtvaardig-heid en gelijke kansen en mogelijkheden voor iedereen. Dat is wat ons inspireert en wat we voor inwoners van Etten-Leur waar willen blijven maken. We geloven in de eigen kracht van onze burgers, maar als het nodig is, moet en kan de gemeente vangnet of sparring partner zijn.

Etten-Leur kan nóg sterker en nóg socialer. Als we als burgers goed zijn voor elkaar, en zorgen veel zaken beter voor elkaar te hebben, is dat goed voor Etten-Leur.

Namens het bestuur van de PvdA afdeling Etten-Leur,
Simon Donkers, voorzitter