Door Jeffrey Bakx op 4 juni 2017

Vragen over brief college aan omwonenden Paukeslag

Geacht College,

Onze fractie heeft kennisgenomen van uw brief aan omwonenden, omtrent de situatie van een brand en honderden kilo’s explosieven die daarbij zijn aangetroffen in een schuur, aan de Paukeslag in Etten-Leur.

In uw brief stelt u dat de 30-jarige bewoner van het pand een verzamelaar is van explosieven en munitie waarvoor aan hem een ontheffing is verleend welke inmiddels door de recherche in beslag is genomen.

Tevens stelt u dat er direct na de brand een onderzoek is ingesteld naar wat er aan explosieven in de schuur lag opgeslagen en wat de man in bezit mocht hebben. Voorts stelt u dat er bij schrijven van 30 mei 2017 geen sprake meer is van een gevaarlijke situatie voor omwonenden, maar dat hiervan wel sprake is geweest. Ook geeft u aan dat er strafrechtelijk onderzoek is ingesteld naar de bewoner welke als verdachte is aangemerkt, maar welke in verband met zijn gezondheidssituatie op dit moment niet wordt aangehouden.

De PvdA heeft hier een aantal vragen over:

1. Deelt het college onze mening dat de opslag van explosieven in welke vorm dan ook nimmer in een woonwijk zou mogen plaatsvinden? Zo ja, wat doet de gemeente eraan om dergelijke gevaarlijke situaties te voorkomen? Wat heeft de gemeente er in deze situatie aan gedaan om dit te voorkomen en waar is zij in de uitvoering hiervan wellicht nalatig geweest? Was de gemeente op de hoogte van aanwezige explosieven op het adres?

2. Kunt u aangeven of en door welke instantie, op welke manier en frequentie, controles worden uitgevoerd op afgegeven wapen- en munitievergunningen in de gemeente? Heeft de gemeente hierin een rol? Zo ja, welke rol heeft de gemeente en wordt de uitvoering van het beleid / protocol altijd op juiste wijze nageleefd? Hoe zit dat met betrekking tot bovenstaande situatie?

3. Kunt u aangeven wat de mogelijke gezondheidsrisico’s / gevolgen voor de gezondheid zijn door de voorgaande of ontstane situatie voor omwonenden? (Bijvoorbeeld met betrekking tot de aanwezige fosforgranaten, zoals inmiddels te lezen is in verschillende online-krantenartikelen.)
Indien u nog in afwachting bent van de uitslag van het onderzoek vernemen wij graag of en wanneer de omwonenden en wij hiervan op de hoogte worden gesteld.

4. Kunt u aangeven wat in het ergste geval de gevolgen voor omwonenden hadden kunnen zijn als de situatie ten tijde van de gevaarlijke situatie, zoals opgenomen in uw brief van 30 mei 2017, was geëscaleerd? Indien u nog in afwachting bent van de uitslag van het onderzoek vernemen wij graag of en wanneer de omwonenden en wij hiervan op de hoogte worden gesteld.

5. In online-krantenartikelen wordt gesproken over een verzameling van explosieven uit WOII. Echter in uw brief van 30 mei 2017 aan de omwonenden wordt hier niet naar gerefereerd. Indien er geen sprake is van een verband met een voorbereiding op een terroristische aanslag: waarom heeft u in de brief naar omwonenden ervoor gekozen, gezien de huidige maatschappelijke onrust, hier geen expliciete melding van te maken?

6. Bent u van mening dat de communicatie en informatie naar omwonenden tijdig en adequaat tot stand is gekomen? Zo ja, wat is de reden dat u hierop niet op de dag zelf al richting de bewoners heeft kunnen anticiperen? Zo nee, wat lag hieraan ten grondslag?

7. Hoe worden omwonenden verder begeleid bij mogelijk ontstane materiële en immateriële schade / letsel, maar ook bijvoorbeeld het vertrouwen in de overheid en het gevoel van een (on)veilige leefomgeving welke is ontstaan door deze situatie? In hoeverre speelt de gemeente hierin nog een rol?

Hoogachtend,
namens de PvdA-fractie

Jeffrey Bakx
31 mei 2017

Jeffrey Bakx

Jeffrey Bakx

Jeffrey Bakx, geboren en opgegroeid in Fijnaart en Heijningen (1986), sinds november 2012 samenwonend in Etten-Leur. Jeffrey heeft medio 2009 de HBO opleiding Sociaal Juridische Dienstverdeling aan de Hogeschool INHolland afgerond en is aansluitend als ambtenaar in dienst getreden bij de Gemeente Schiedam. In 2015 ging de afdeling waar hij werkzaam was op in de

Meer over Jeffrey Bakx