Door Hans Wierema op 27 november 2016

De Raad worstelt

De gemeenteraad is al een tijd bezig met experimenteren, proberen, bespreken en aan het onderzoeken op welke manier we efficiënter, maar vooral ook aantrekkelijker voor het publiek kunnen vergaderen.

Op maandag 21 november jl. was de vergadering verdeeld in 3 stukken: De raad luistert, De raad debatteert en De raad besluit. In De raad luistert wordt over een op de agenda staand onderwerp een korte toelichting gegeven door de ambtelijke organisatie. Daarna mogen burgers, organisaties, belanghebbenden hun mening aan de gemeenteraad kenbaar maken.
De deelnemende (burger-)raadsleden mogen vragen stellen over de presentatie en aan de insprekers. Hebben de (burger-)raadsleden technische vragen over het onderwerp en de aangeleverde stukken, dan moet men die vragen stellen voor de vergadering aan de verantwoordelijke ambtenaar. Bij De raad luistert mag alleen een delegatie van (burger-)raadsleden aanschuiven, namelijk van elke fractie één lid.

Nu was het maandag de bedoeling dat indien men bij De raad luistert voldoende informatie had ontvangen, het onderwerp dezelfde avond naar De raad debatteert geschoven kan worden. Onze fractie is echter van mening dat we – na de presentatie en de insprekers gehoord te hebben – minimaal één week de gelegenheid moeten hebben om weer over het onderwerp na te kunnen denken, het onderling te kunnen bespreken en zo nodig nog een keer betrokkenen te kunnen benaderen om hen te horen en onze mening verder vorm te geven.

Daar waren niet alle fracties het over eens en een portefeuillehouder gaf zelfs na de vergadering openlijk blijk van zijn verontwaardiging. Hij had het zich blijkbaar iets anders voorgesteld. Nou jammer dan, de raad moet zichzelf de tijd gunnen om een weloverwogen beslissing te nemen. En zich niet onnodig laten opjagen, omdat een wethouder last heeft van profileringsdrang.

Er zullen vast onderwerpen geschikt zijn om dezelfde avond wel door te schuiven van De raad luistert naar De raad debatteert en zelfs een uiteindelijke beslissing genomen kan worden. Maar wij pleiten ervoor dat zelfs bij een verzoek van een enkele fractie het onderwerp naar een volgende vergadering (minimaal één week later) geschoven moet worden.

Hans Wierema

Hans Wierema

Hans Wierema, geboren in Rotterdam (1960), is getrouwd en vader van drie kinderen. Hans heeft aan de HEAO Breda Commerciële Economie gestudeerd en is gespecialiseerd in Industriële Marketing. Na diverse werkgevers, ook in Etten-Leur, is hij voor zichzelf begonnen als Vastgoedbeheerder. In zijn vrijetijd heeft hij vele bestuursfuncties vervuld, waaronder in de sport. In de

Meer over Hans Wierema