Door Hans Wierema op 28 januari 2016

Antwoord College bomenkap Schoonhout

150430 bomenHieronder vindt u het vervolg op onze brieven aan het College inzake de bomenkap aan het Schoonhout, maar ook op andere plaatsen in onze gemeente. Onze brief van 3 december was wederom aanleiding voor wethouder Van Hal om ons uit te nodigen voor een wederom constructief gesprek op 5 januari. Blijkbaar heeft de wethouder de feestdagen gebruikt om eens goed na te denken over onze argumenten.

In dit gesprek gaf Van Hal al aan dat hij het bestaande beleid wenste aan te passen, rekening houdend met de discussie die binnen onze gemeente en ver daarbuiten leeft, als het gaat over klimaatverandering en een leefbare (gezonde) omgeving. In de antwoordbrief van het College spreekt hij over een fonds waaruit in de toekomst nieuwe bomen aangeschaft en geplant kunnen worden. Dat is natuurlijk mooi en een eerste stap. Onze fractie zal nauwlettend de voortgang van dit fonds – maar nog meer de vorderingen voor nieuwe aanplant – volgen en waar nodig het College aanspreken op haar verantwoordelijkheid in deze.

Etten-Leur, 26 januari 2016
Beste heer Wierema,

Op 3 december stuurde u ons een brief. Hierin benadrukt u het belang van bomen in een stedelijke leefomgeving en verzoekt u ons om nieuw beleid te ontwikkelen om in de toekomst een drastische bomenkap te voorkomen en/of compenseren. Op 5 januari heeft u dit nog nader toegelicht in een overleg met wethouder Van Hal. In deze brief geven wij hier een reactie op.

Belang van groen in het openbaar gebied
Zoals u in uw brief al duidelijk aangeeft is openbaar groen belangrijk voor de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte. Dit zijn we volledig met u eens en dit komt dan ook uitdrukkelijk naar voren in de Groenbeleidsnota 2013 – 2018. Bomen en andere soorten groen zijn niet alleen van belang vanwege de milieuaspecten, zoals u ze aanhaalt in uw brief, maar hebben soms bredere functies zoals voor de ruimtelijke structuur, cultuurhistorie, verkeersgeleiding, recreatie en ecologie. Meer hierover is terug te lezen in de Groenbeleidsnota 2013 – 2018.

Bomenkap Schoonhout
Om het herstel van de voet- en fietspaden Iangs het Schoonhout mogelijk te maken, is het niet te voorkomen dat een groot aantal bomen gekapt moet worden. Door deze kap kunnen niet alleen de fietspaden worden hersteld, maar worden ook de groeiomstandigheden van de te handhaven bomen duidelijk verbeterd. Deze krijgen letterlijk meer Iicht, lucht en ruimte om te groeien. In uw brief heeft u dit gegeven dan ook terecht vermeld.

Compensatie door aanplant op andere locatie(s)
In de toelichting op de beschermde bomenlijst is opgenomen dat er zoveel mogelijk herplant dient te worden op of in de directe omgeving van de te kappen bo(o)m(en). Zoals u weet is een voliedige compensatie op of in de directe omgeving van de te kappen bomen op de Schoonhout niet mogelijk.
Uw suggestie om op andere plekken in de gemeente Etten-Leur te kijken om bomen ter compensatie te kunnen planten, vinden ook wij een heel goed idee en nemen wij dan ook zeker serieus. Op dit moment hebben wij nog geen percelen beschikbaar die groot genoeg zijn om een dergelijke aanplant in één keer te realiseren maar we gaan nu actief op zoek naar Iocaties waar dit wel zou kunnen. Zoals met u besproken zouden we dit bovendien ook “breder” willen benaderen met de mogelijkheid ook andere bomenkap te compenseren die 00k niet op dezelfde Iocatie mogelijk was/is.

Compensatiemogelijkheden vanuit beschermde bomenlijst
Met het vaststeilen van de beschermde bomenlijst is ook een toelichting en een overzicht met criteria vastgesteld. In deze toelichting is opgenomen dat als een herplant op of in de directe omgeving van de te kappen boom niet mogelijk is, het ook mogelijk is een storting te doen in het bomenfonds. Deze storting dient dan gelijk te zijn aan de waarde van de te kappen boom. Ten laste van dit bomenfonds kan groenaanplant of bijzonder (niet regulier) onderhoud aan monumentale bomen uitgevoerd worden. Dit fonds dient nog geéffectueerd te worden maar schept daarmee wel de mogelijkheid om de kap van bomen op een andere locatie te compenseren. Dit gaan wij proberen snel vorm te geven en waarmee we dus grotendeels aan uw wensen tegemoet zouden kunnen komen.

Compensatie Schoonhout
Zoals eerder vermeld is een herplant op of in de directe omgeving van het Schoonhout niet mogelijk maar gaan wij wel actief opzoek naar een locatie waar we dit zouden kunnen realiseren. Dus niet alleen beleid maar ook daadwerkelijk uitvoeren. Wij zullen in ieder geval een bedrag reserveren om deze compensatie-aanplant mogelijk te maken.

Met vriendelijke groet,
College van B&W

Hans Wierema

Hans Wierema

Hans Wierema, geboren in Rotterdam (1960), is getrouwd en vader van drie kinderen. Hans heeft aan de HEAO Breda Commerciële Economie gestudeerd en is gespecialiseerd in Industriële Marketing. Na diverse werkgevers, ook in Etten-Leur, is hij voor zichzelf begonnen als Vastgoedbeheerder. In zijn vrijetijd heeft hij vele bestuursfuncties vervuld, waaronder in de sport. In de

Meer over Hans Wierema