Door Joke Creusen op 9 november 2015

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van de afdeling Etten-Leur nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op 24 november.

Datum: Dinsdag 24 november 2015
Tijd: 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur
Plaats: fractiekamer PvdA oude raadhuis (ingang Markt)

Agendapunten:

Opening en vaststellen agenda
Mededelingen
Notulen vorige vergadering d.d. 26 maart 2015 (per e-mail toegestuurd)
Begroting 2016
Stand van zaken bestuursleden/burgerraadsleden
Jeffrey Bakx stelt zich beschikbaar als bestuurslid.

PAUZE

De fractieleden May en Hans vertellen over hun activiteiten. Hierover kan met de aanwezigen van gedachten gewisseld worden.
Rondvraag en sluiting.