Door May Rijnen op 5 juli 2017

Algemene beschouwingen 2017

Al een aantal jaren beginnen wij onze algemene beschouwingen met een opmerking over het ontstane overschot. Dit jaar is wederom 1,3 miljoen overgehouden. Maar daarover is al bij de jaarrekening het nodige gezegd. Waarom is het niet mogelijk in Etten-Leur om de kadernota en de begroting beter op elkaar af te stemmen?

Dit jaar heeft het college zelf de reden aangegeven. Wethouder van Hal beloofde al in de krant om het eens te bekijken. In de kadernota wordt door het college aangegeven dat de reden voor deze ongelijkheid al gevonden is… de tomeloze ambitie van bestuur, organisatie en inwoners. Nou, als dat de enige reden is, dan gaan wij daarmee zeker leren leven, maar wij vinden het moeilijk te geloven.

Met een overschot van 1,3 miljoen is heel wat goeds te doen. Het college doet een voorstel voor vier noodzakelijke investeringen, Beheren op Niveau, Sociaal Domein, Duurzaamheid en Informatiebeveiliging en die hebben onze instemming. Een korte reactie op elk voorstel:

 • Beheren op niveau, 600.000 extra per jaar + 3,2 miljoen eenmalig, voor 15 jaar gegarandeerd van goed beheer.

Wij vinden dit een enorm bedrag en missen een voorafgaande discussie over de gewenste en / of noodzakelijke niveaus van onderhoud. Wij vragen de collega-fracties om met ons aan te sturen op een discussie over deze onderhoudsniveaus en de financiële consequenties. Dat zou betekenen dat wij deze investering voorlopig vaststellen tot de uitkomst van de discussie duidelijk is. Tevens is te overwegen de voorziening Beheren op niveau slechts voor 10 jaar op te waarderen en een reserve te creëren voor eventuele tegenvallers bij de WVS en het Werkplein.

 • Sociaal Domein, Jeugdzorg en WMO

Een investering waar we mee akkoord kunnen gaan. Verder zouden wij de ambitie van het college over het hoofdstuk Participatie duidelijker willen zien, het aantal uitkeringsgerechtigden neemt toe en de uitstroom is bijna gehalveerd. Een investering op dat gebied lijkt ons noodzakelijk.

 • Duurzaamheid

Een veel te vaag omschreven investering. Wij wachten al enkele jaren op een duidelijk plan van aanpak op dit gebied, waarin we dan ook de genoemde initiatieven uitgewerkt terug willen zien.

 • Informatiebeveiliging

Een goed punt. Maar ook hier weer geen toelichting, geen uitleg, geen idee waar het geld naartoe gaat.
Gelukkig geeft het college ook aan geen verdere bezuinigingen te willen toepassen. Dat lijkt ons met een overschot van 1,3 miljoen de enig juiste weg.

Vier punten van investeringen over onderwerpen waar wij zeker de goede kanten van inzien en die wij ook kunnen ondersteunen, ALS zij goed en duidelijk waren toegelicht. Hoeveel geld gaat ons dit kosten en waar wordt het aan besteed? Het wordt ons niet duidelijk en we huiveren dan ook om akkoord te gaan zonder uitgebreidere informatie.

Hebben we zelf ook nog iets te wensen, maar natuurlijk…

Als er zoveel geld in de reserves wordt gestopt, te weten 1,3 miljoen, dan weten wij ook nog wel enkele posten waar afgelopen jaren meer geld aan had kunnen worden besteed en waarvan wij zouden wensen dat er in de komende jaren meer geld in geïnvesteerd zou worden.
Hierbij denken wij aan vier gevoelige zaken:

 • Kinderen die binnen onze gemeente in armoede opgroeien en de gezinnen waar zij in armoede opgroeien,
 • Ouderen die in eenzaamheid hun oude dag slijten,
 • de Voedselbank, waarvan wij zouden wensen dat die niet meer nodig zou zijn, maar die zijn nut en noodzaak iedere dag bewijst.
 • Werkloosheid die ondanks het nieuwe beleid van het Werkplein niet voldoende daalt.

Wat ons betreft kan een deel van het overschot van het afgelopen jaar aan deze vier doelen worden besteed. Een antwoord als: ‘maar daar wordt al veel aan gedaan” is ons te kort door de bocht. Beheren op niveau 3,2 miljoen erbij, Sociaal Domein een ‘winst’ van 564.000. Een beetje scheve vergelijking maar toch… het is niet uit te leggen.

 • Kinderen

Zolang er kinderen in armoede opgroeien, is de taak / het werk van het gemeentebestuur voor deze groep nog niet af. Zolang dit probleem niet is opgelost, kan daar dus blijkbaar best een extra bedrag aan besteed worden. Zolang er gezinnen zijn, waarin kinderen in armoede opgroeien, hetzij door een te laag inkomen, hetzij door een problematische financiële situatie van het gezin (bijvoorbeeld schulden), kan het gemeentebestuur hier zijn best nog eens extra voor doen. Schuldhulpverlening kan hier een goede oplossing zijn, wachtlijsten zouden hiervoor niet moeten gelden en dus mag wat ons betreft hier ook een extra bedrag naar toe. Ook het invoeren van het Kindpakket voor deze kinderen is een goede zaak. De hiervoor door het Rijk verstrekte zogenaamde Klijnsma-gelden moeten wat onze fractie betreft hiervoor rechtstreeks worden benut.

 • Ouderen

Zolang er ouderen zijn die in eenzaamheid hun laatste dagen moeten doorbrengen is er ook hier nog het nodige te doen. Ook hier zien wij graag een gedeelte van het overschot worden gebruikt voor een extra impuls en meer hulpverlening.

 • de Voedselbank

Zolang de voedselbank dagelijks hulp moet verlenen aan inwoners die zonder deze hulp geen eten op tafel zouden hebben, is er ook hier nog wel het nodige te doen. Financiële en facilitaire ondersteuning zou hier op zijn plaats zijn.

 • Werkloosheid

Zolang het aantal werkzoekenden in Etten-Leur niet evenredig daalt met het landelijk gemiddelde, ligt hier een extra taak voor ons bestuur. Nu investeren en (financiële) maatregelen nemen, betaalt zich in de toekomst terug door minder uitkeringen, minder sociale uitval, groeiende zelfwaardering, minder ziekte-uitval etc.

Etten-Leur is nagenoeg compleet, de rijksweg maakte plaats voor een bruisend centrum, we krijgen een nieuw zwembad en een nieuwe Nobelaer, de buitengrenzen zijn vastgelegd, wat betreft woningbouw is het nu inbreiden in plaats van uitbreiden en ons industrieterrein is bijna uitverkocht. Wat overblijft is de voortdurende zorg voor onze inwoners, voor hun welbevinden, voor hun kwaliteit van leven. Met verbeteringen / investeringen op de vier bovengenoemde punten kan daar volgens onze fractie al heel wat aan gedaan worden.

Wij dagen onze collega’s en het college dan ook uit om met ons na te denken over hoe wij bovengenoemde groepen een extra ondersteuning / impuls kunnen geven in de komende jaren. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat het deze groepen in volgende jaren beter gaat.

PVDA FRACTIE,
May Rijnen, Hans Wierema, Jeffrey Bakx

May Rijnen

May Rijnen

May Rijnen-Faber, geboren 15 mei 1952. Na mijn studie fysiotherapie heb ik vele jaren met plezier in verpleeghuizen gewerkt. Daarna ben ik les gaan geven aan het ROC West Brabant en dat doe ik nog steeds. Vanaf 1998 ben ik lid van de gemeenteraadsfractie van de PVDA. Alle beleidsterreinen heb ik daarbij mogen behandelen en

Meer over May Rijnen