Door Hans Wierema op 30 januari 2015

Gezamenlijke reactie van vijf partijen op vragen van Leefbaar Etten-Leur

Op 14 januari stuurde Leefbaar Etten-Leur een brief naar het College met vragen over de opvang van asielzoekers in Etten-Leur. Die brief leidde tot grote verontwaardiging en boosheid bij de andere fracties. Met uitzondering van de VVD.

Besloten werd een krachtig tegengeluid te laten horen, door gezamenlijk op te trekken en een gezamenlijke reactie uit te brengen. Zie de brief hieronder.
In een gezamenlijk tegengeluid moet iedereen zijn/haar ei kwijt kunnen en uiteindelijk wordt het dan een compromis. Onze fractie vindt het jammer dat het zo lang heeft moeten duren en eigenlijk willen we niet elke keer reageren als er weer eens een onvolwassen, onontwikkeld, ondoordacht geluid geproduceerd wordt door LEL. Onze mondelinge reactie op de brief luidde:

“Er zijn op dit moment meer vluchtelingen in de wereld dan ooit tevoren. 11,7 mio vluchtelingen die dringend op zoek zijn naar hulp. 11,7 mio mensen die daar niet zelf voor gekozen hebben, het is hun overkomen. Etten-Leur huisvest al jaren vluchtelingen die een verblijfsstatus hebben gekregen en voor de eerste helft van 2015 worden weer eens 35 personen opgevangen. Ze zijn hier welkom! We nemen daarom afstand van de stellingname van Leefbaar Etten-Leur. En gaan over tot de orde van de dag.”

De tekst van de gezamenlijke reactie:

Fractie Leefbaar Etten-Leur
T.a.v. de heer Raats en Roks

Geachte heren,

Hierbij willen de 5 politieke partijen gezamenlijk reageren op uw mail van 14 januari jl. richting college. Deze brief heeft als onderwerp de opvang van asielzoekers.
Wij nemen als gezamenlijke politieke partijen afstand van deze brief. De onderbouwing hierbij is de volgende:

  1. Uw partij heeft destijds het anti-discriminatieconvenant ondertekend. De brief van 14 januari is volledig in strijd met dit convenant. Door zich hier niet aan te houden maakt Leefbaar Etten-Leur van zichzelf een onbetrouwbare partij.
  2. Door uw stellingname zouden we een slechte partner in de regio worden. Dit door aan te geven dat Etten-Leur haar verantwoordelijkheid niet moet nemen, maar dat een Haagse opgave door onze buurgemeenten opgelost moet worden.
  3. Wij zijn van mening dat de situatie van urgente woningzoekenden niet vergeleken kan worden met de situatie van asielzoekers. Iedere situatie vraagt om een individuele aanpak.
  4. Een AZC is nu niet aan de orde. Door uw brief geeft dat veel onrust in de gemeenschap.
  5. Er zijn op dit moment meer vluchtelingen in de wereld dan ooit tevoren. 11,7 miljoen vluchtelingen die dringend op zoek zijn naar hulp. 11,7 miljoen mensen die daar niet zelf voor gekozen hebben, het is hen overkomen. Etten-Leur huisvest al jaren vluchtelingen die een verblijfsstatus hebben gekregen en voor de eerste helft van 2015 worden weer eens 35 personen opgevangen.
  6. De groep statushouders die gehuisvest moet worden, betekent een extra druk op de wachtlijst van de Woonstichting. Het duurt nu al jaren voor men voor een sociale huurwoning in aanmerking komt. En het zijn juist deze woningen waarin statushouders gehuisvest worden. Onder de statushouders bevinden zich veel alleenstaanden, die allemaal een beroep op woonruimte doen. Als gemeenteraad zullen wij dus toezien en waar nodig bijsturen zodat ook overige burgers binnen redelijke termijn gehuisvest worden.
  7. We zien als gezamenlijke politieke partijen het als een sociale plicht om mensen te helpen. En gaan over tot de orde van de dag!

Hoogachtend:

De fracties van APB, CDA, D’66, Ons Etten-Leur en de PvdA

Bronvermelding foto:
Winter 2014-2015 in vluchtelingenkampen buurlanden Syrië

Hans Wierema

Hans Wierema

Hans Wierema, geboren in Rotterdam (1960), getrouwd met Barbara en samen hebben ze drie kinderen, Joris, Floor en Harm. Hans heeft aan de HEAO Breda Commerciële Economie gestudeerd en is gespecialiseerd in Industriële Marketing. Na diverse werkgevers, ook in Etten-Leur, is hij voor zichzelf begonnen als Vastgoedbeheerder. In zijn vrijetijd heeft hij vele bestuursfuncties vervuld,

Meer over Hans Wierema