IV WERK EN INKOMENIV.1 Werkgelegenheid
IV.2 Sociaal Vangnet


Voor de PvdA staat voorop dat betaald werk iemand het best in staat stelt volwaardig aan de samenleving te kunnen meedoen. Een van onze speerpunten is ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk werkloze burgers een betaalde baan verkrijgen. Samenwerking met het onderwijs en het (lokale) bedrijfsleven is hierbij een must. Daarin moet dus geïnvesteerd worden. Werkgevers spreken we aan op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Met de komst van de Participatiewet naar de gemeente worden we op lokaal niveau niet alleen verantwoordelijk voor bijstandsgerechtigden, maar ook voor jong-gehandicapten (Wajong) en mensen die tot nu toe in aanmerking kwamen voor sociale werkvoorziening.

We staan voor een driesporenbeleid. We vinden het belangrijk dat in een zo vroeg mogelijk stadium zo krachtig mogelijk wordt geïnvesteerd in werkloze burgers. Is er geen betaald werk voorhanden, dan gaan mensen aan de slag bij werkervaringsplaatsen, zodat hun kansen op betaald werk worden vergroot. Aan mensen voor wie de afstand tot de arbeidsmarkt te groot is, vragen we iets terug te doen voor hun uitkering. Deze sociale activering moet altijd maatwerk zijn en in goed overleg met de werkzoekende gekozen worden. Ook mag er nooit sprake zijn van verdringing van reguliere arbeid.
De PvdA wil dat mensen optimaal worden ondersteund en begeleid, maar ook dat stevig wordt gehandhaafd in geval van fraude, of als werkzoekenden hun afspraken en verplichtingen niet nakomen.


terug naar boven

IV.1 – WERKGELEGENHEID

Het hebben van een inkomen uit arbeid is, naast een goede gezondheid, een belangrijke voorwaarde voor welzijn. Het verlies van betaalde arbeid betekent dan ook veel meer dan het verlies van inkomen. In de economische recessie die Nederland meemaakt, is het eens te meer van het grootste belang dat ook de gemeente zich optimaal inspant om werkgelegenheid in de gemeente te behouden en nieuwe werkgelegenheid te stimuleren. Daarvoor zijn goede samenwerkingsverbanden met werkgevers en werkgeversorganisaties, met het MKB en met het beroepsonderwijs een voorwaarde.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

 1. De PvdA wil dat zoveel mogelijk werkervaringsplaatsen worden gecreëerd in overleg met het bedrijfsleven en scholen. Regionale samenwerking biedt hier kansen en extra mogelijkheden.
 2. De PvdA wil dat de één-loketfunctie voor bedrijven (en het werkgeversservicepunt) en ook voor inwoners op het Werkplein door blijft gaan. Deze functie moet regelmatig aangepast worden aan de nieuwe wettelijke eisen en aan de wensen van de gebruikers.
 3. De gemeente bevordert het lokaal aanbesteden binnen de wettelijke mogelijkheden.
 4. De werkgelegenheid kan gestimuleerd worden door de grens van 40 arbeidsplaatsen per hectare te verlagen en de bedrijfsterreinen te revitaliseren.
 5. De PvdA wil dat beschut werk binnen de WVS mogelijk blijft. Niet alleen intramuraal en met behoud van de sociale werkplaatsen, maar ook daar waar de WVS een meerwaarde biedt.
 6. De PvdA wil Citymarketing actief als instrument inzetten, in goede samenwerking met de drie O’s (Ondernemers, Onze burgers, Onderwijs).
 7. De PvdA ziet de meerwaarde van een regionale Sociale Dienst die nu ontwikkeld wordt met als naam Werkplein Regio Etten-Leur. Wij willen dat dit regionale Werkplein het beleid op het gebied van Werk en inkomen uitvoert. Maar wij vinden dat die zich in eerste instantie moet toeleggen op goede kwaliteit en dienstverlening op maat. En minder nadruk moet leggen op efficiencyvoordelen. Kwaliteit die zich vertaalt in adequate hulp bij het zoeken naar werk. Een gevolg daarvan is dat steeds meer mensen aan het werk komen. Dat heeft dan automatisch positieve financiële gevolgen voor onze gemeente. De klanttevredenheid en de resultaten moeten door het regionale Werkplein goed gemonitord worden.
 8. De PvdA staat een arbeidsmarkt- en reïntegratiebeleid voor dat is gericht op verschillende doelgroepen. De PvdA wil de doelgroep 45+ tot 55+ daarbij zeker niet vergeten. Juist zij kunnen met hun werk- en levenservaring een economische meerwaarde bieden aan werkgevers. We willen dat binnen de Participatiewet de mogelijkheden onderzocht worden om werkgelegenheid voor deze doelgroep te stimuleren.


terug naar boven

IV.2 – SOCIAAL VANGNET

Een fatsoenlijk bestaan voor iedereen, dat is dé opdracht voor de PvdA. Wij staan voor eerlijker delen van welvaart en het verkleinen van de verschillen tussen arm en rijk. Wie (even) niet in zijn eigen onderhoud kan voorzien, moet kunnen rekenen op een fatsoenlijk vangnet. Het gaat daarbij niet alleen om een behoorlijk inkomen, maar ook om goede zorg en huisvesting.

Door de economische crisis is armoedebestrijding nog urgenter geworden. Vooral kinderen en jongeren, werkenden met een laag inkomen en ouderen zonder pensioen worden getroffen.
De beste vorm van armoedebestrijding is betaald werk. Alle Nederlandse burgers moeten de mogelijkheid krijgen mee te doen. Wie toch zijn baan verliest of niet kan werken, laten we niet in de steek. De PvdA zorgt voor een solide vangnet.

Echt urgent is de hulp voor burgers die ernstige schulden hebben. Schuldenproblematiek verlamt vaak het vermogen van mensen hun leven weer op orde te krijgen. Sociaal isolement, problemen in de gezinssituatie en dreigende dakloosheid gaan vaak samen met schulden. Daarom zet de PvdA zwaar in op preventie door middel van samenwerking met het onderwijs, investeren in vrijwillige dienstverlening, hulp bij budgetbeheer en op schuldhulpverlening als het toch verkeerd gaat.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

 1. Bijstandsgerechtigden, onder wie ook ondernemers en kleine zelfstandigen, ontvangen kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen en de tarieven voor gemeentelijke dienstverlening worden inkomensafhankelijk.
 2. De gemeente blijft actief duidelijke voorlichting geven over wettelijke rechten, zoals huurtoeslag en bijstand, versterkt de samenwerking met partijen zoals het onderwijs en de ouderenbonden en investeert in vrijwillige hulpverlening.
 3. Mensen die langer dan drie jaar van het sociaal minimum hebben moeten rondkomen, ontvangen een langdurigheidstoeslag.
 4. Actieve voorlichting over inkomensondersteuning door de gemeente leidt ertoe dat inwoners optimaal gebruikmaken van de regelingen die voor hen bedoeld zijn. Ook het niet-gebruik van deze regelingen wordt actief tegengegaan. De gemeente zoekt hiervoor samenwerking met andere partijen, zoals het onderwijs, verenigingen, ouderenbonden.
 5. De PvdA ziet bijstand als een vangnet met een tijdelijk karakter. Maximale, individuele begeleiding van werklozen naar werk leidt tot een minimaal gebruik van de bijstand. Uitgangspunt blijft maatwerk.
 6. De PvdA wil dat jongeren onder 27 jaar aan het werk zijn of een opleiding volgen. Leerwerktrajecten worden direct aangeboden bij het aanvragen van een bijstandsuitkering.
 7. Armoedebestrijding onder alle doelgroepen wordt actief aangepakt. Dit kan bijvoorbeeld door deelname aan het bestandenkoppelingsproject van de VNG.
 8. Een op de negen kinderen leeft in armoede. Dat vraagt om een integrale en specifieke aanpak. De voorzieningen moeten bij voorkeur in samenspraak met kinderen toegankelijker worden en eenvoudiger. Dit kan in de vorm van een kindpakket voor kinderen in een huishouden met een besteedbaar inkomen onder de norm van 120% van het sociale minimum, waarvan de onderdelen specifiek aan kinderen ten goede komen. Ook moet het armoedebeleid beter gemonitord worden. De PvdA volgt hierin de aanbevelingen van de Kinderombudsman uit juli 2013 (‘Kinderen in armoede’).
 9. De PvdA wil dat mensen die in de schulden (dreigen te) raken voortvarend worden geholpen. Daarbij wordt gekeken naar financiële, maar ook naar sociale en psychosociale problemen. Wachtlijsten bij de schuldhulpverlening zijn uitgesloten. Binnen twee weken is een traject gestart om verergering van de problematiek en dus grotere schade te voorkomen.
 10. Er wordt blijvend en optimaal gebruik gemaakt van de wettelijk toegestane kwijtscheldingsmogelijkheden voor hen die van een minimuminkomen moeten rondkomen.

terug naar boven