C – Bestuur en dienstverlening

roosje50


C.1 Openbare orde en veiligheid
C.2 Communicatie
C.3 Regionale samenwerking
C.4 FinanciënC.1 – OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

 1. De PvdA vindt dat elke vorm van overlast direct en stevig moet worden aangepakt. De vervuiler, de vernieler en de verstoorder betalen. De burger is voor een groot deel verantwoordelijk voor zijn eigen omgeving. Initiatieven om de eigen omgeving te verbeteren, worden aangemoedigd.
 2. Cameratoezicht moet daar waar noodzakelijk voor goede handhaving worden toegestaan, met inachtname van de privacy-regelgeving.
 3. De PvdA wil de politie zichtbaar op straat. Het spreekuur van de wijkagent wordt voortgezet en uitgebreid. Daarnaast toont de wijkagent zijn gezicht bij allerlei acties, projecten, scholen in zijn wijk. Met andere woorden: de wijk kent zijn wijkagent en de wijkagent kent zijn of haar wijk.
 4. De PvdA wil de coffeeshop openhouden met geen of minimale overlast. Overleg tussen handhavers, leiding van de coffeeshop en bewoners leidt tot een leefbare en veilige situatie voor buurtbewoners en klanten. De zogeheten achterdeurproblematiek van de coffeeshops moet worden opgelost, waarbij illegale teelt, handel en export, overlast en criminaliteit onverminderd hard worden aangepakt.
 5. De PvdA zet sterk in op preventie. Het project Buurtpreventie wordt gecontinueerd en gestimuleerd.
 6. De PvdA wil meer inzet van BOA’s, zowel preventief als handhavend. De BOA’s gaan actiever contact zoeken met de bewoners en bezoekers. Zij zijn ook ’s avonds en zo nodig in het weekend inzetbaar.
 7. De PvdA wil dat door passende maatregelen in het openbaar gebied de veiligheid van woon- en winkelomgeving op een hoog niveau blijft. Hierbij denken wij aan het aanpassen van de straatverlichting, het laaghouden van groenstroken en bosschages. Ook wordt hierbij het succesvolle achterpaden-project voortgezet in goede samenwerking tussen gemeente, woonstichting en eigenaren.


terug naar boven

C.2 – COMMUNICATIE

 1. De PvdA wil dat de digitale bereikbaarheid en digitale voorlichting van de gemeente optimaal onderhouden en gemonitord wordt.
 2. Het gebruik van de gemeentelijke website moet zo eenvoudig mogelijk worden, toegankelijk en gemakkelijk doorzoekbaar.
 3. Ook voor die mensen die geen computer kunnen bedienen, de taal onvoldoende beheersen of laaggeletterd zijn, moet de gemeente fysiek, schriftelijk of telefonisch goed en accuraat bereikbaar zijn. Waar mogelijk wil de PvdA dat ingezet wordt op verbetering van digitale vaardigheden.
 4. De PvdA wil dat in de relatie van gemeente en burgers de privacy van burgers optimaal beschermd wordt en dat de gemeente de digitale systemen regelmatig actualiseert en de veiligheid van het internet zo optimaal mogelijk houdt.
 5. Er wordt gezorgd voor een goede beveiliging van het gemeentelijk internetsysteem


terug naar boven

C.3 – REGIONALE SAMENWERKING

 1. De PvdA blijft kritisch kijken naar alle regionale samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen. In een aantal gevallen wordt onderzocht of regelingen kunnen worden samengevoegd dan wel worden verstevigd. Hierbij behoudt de gemeenteraad een stevige inbreng.
 2. Voor de PvdA heeft samenwerking van gemeenten de voorkeur boven fuseren.


terug naar boven

C.4 – FINANCIËN

 1. De gemeentelijke lastendruk bestaat uit de OZB (onroerend zaakbelasting), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Stijging van de gemeentelijke lastendruk wil de PvdA beperken. De vervuiler en de vernieler moeten betalen.
 2. De PvdA wil dat de tarieven voor de diverse gemeentelijke heffingen kostendekkend zijn (of worden). De variabele afvalstoffenheffing wordt gehandhaafd.
 3. De PvdA wil dat ook regelmatig met aansprekende voorbeelden inzichtelijk wordt gemaakt dat het voorkomen van beschadiging, vernieling of vervuiling van de openbare ruimte een aanzienlijke kostenbesparing geeft. Voorbeelden: vuurwerkschade, kauwgumverwijdering, verzamelen van zwerfafval, vandalisme, enz.
 4. De PvdA wil dat regelgeving waar mogelijk wordt vereenvoudigd en verduidelijkt, bijvoorbeeld als het gaat om het aanvragen van subsidies voor particulieren en bedrijfsleven. Regelmatig wordt dit gepubliceerd in De Bode en andere geschikte media.
 5. Het huidige subsidiebeleid wordt regelmatig geëvalueerd en, indien nodig, zodanig aangepast dat het bloeiend verenigingsleven er niet door wordt geschaad.
 6. Het gebruik van onze gemeentelijke reserves is voor de PvdA bespreekbaar. De PvdA wil dat de methodiek van begroten nader wordt bekeken, zodat begroting en jaarrekening onderling niet meer de grote verschillen vertonen van de afgelopen jaren.
 7. De PvdA wil dat bij aanbestedingen bij – of nieuwe samenwerkingsverbanden met – organisaties die gefinancierd worden met gemeenschapsgeld zoveel als mogelijk wordt aangestuurd op salarismatiging tot aan of onder de Balkenende-norm. Indien mogelijk wordt deze salariëring meegenomen bij de besluitvorming.

terug naar boven