I BESTUUR EN DIENSTVERLENING

roosje50


I.1 Openbare orde en veiligheid
I.2 Communicatie
I.3 Samenwerking
I.4 FinanciënI.1 – OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Etten-Leur is een plezierige gemeente om in te wonen en te werken. Dat blijkt ook uit de cijfers. De geregistreerde criminaliteit in Etten-Leur vertoont volgens gegevens van het CBS (2012) een dalende lijn. De laatste Integrale Veiligheidsmonitor (2011) geeft aan dat Etten-Leurenaren zich relatief veilig voelen en dat hun bevindingen niet afwijken van vergelijkbare gemeenten. Over het leefklimaat in Etten-Leur zijn inwoners tevreden. De PvdA vindt het belangrijk dat deze situatie gehandhaafd blijft en waar mogelijk wordt verbeterd.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

 1. De PvdA zet sterk in op preventie. Maar verstoring van de openbare orde wordt niet getolereerd. Elke vorm van overlast wordt direct en stevig aangepakt. De vervuiler, de vernieler en de verstoorder betalen. De burger is voor een groot deel verantwoordelijk voor zijn eigen omgeving. Initiatieven worden aangemoedigd.
 2. De PvdA wil de politie zichtbaar op straat. Het spreekuur van de wijkagent wordt voortgezet en uitgebreid. Daarnaast toont de wijkagent zijn gezicht bij allerlei acties, projecten, scholen in zijn wijk. De wijk kent zijn wijkagent en de wijkagent kent zijn of haar wijk.
 3. De PvdA wil de coffeeshop open houden en mogelijke overlast tot een minimum beperkt houden. Overleg tussen handhavers, leiding van de coffeeshop en bewoners leidt tot een leefbare, veilige situatie voor bewoners en klanten.
 4. De PvdA is voorstander van het oplossen van het zogeheten achterdeurprobleem van de coffeeshop. Illegale teelt, handel en export, overlast en criminaliteit worden onverminderd hard aangepakt.
 5. De PvdA wil dat door passende maatregelen in het openbaar gebied de veiligheid van woon- en winkelomgeving op een hoog niveau blijft. Hierbij denken wij aan het aanpassen van de straat-verlichting, het laaghouden van groenstroken en bossages, het tegengaan van verloedering, enzovoorts.
 6. De PvdA wil voortzetting van projecten die de directe woonomgeving goed onderhouden en veilig laten zijn. Het achterpaden-project is hiervan een goed voorbeeld en moet worden voort-gezet. Goede samenwerking van gemeente, woonstichting, welzijnszorginstanties en bewoners is hierbij noodzakelijk en wordt ingepast in het wijkgericht werken.


terug naar boven

I.2 – COMMUNICATIE

Zowel uit oogpunt van dienstverlening en voorlichting als van burgerparticipatie, is goede communi-catie tussen gemeente en inwoners van cruciaal belang. Het gebruik van digitale middelen is daarbij een hulpmiddel, een aanvulling op mondelinge contacten. Nog niet iedereen beschikt over deze middelen.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

 1. De PvdA wil dat de digitale bereikbaarheid en digitale voorlichting van de gemeente optimaal onderhouden en gemonitord wordt.
 2. Het gebruik van de gemeentelijke website moet zo eenvoudig mogelijk blijven en indien nodig verbeterd worden.
 3. Ook voor die mensen die nog geen computer kunnen bedienen, moet de gemeente fysiek, schriftelijk of telefonisch goed en accuraat bereikbaar zijn. Waar mogelijk zetten we in op verbetering van digitale vaardigheden.


terug naar boven

I.3 – REGIONALE SAMENWERKING

De gemeente maakt deel uit van een aantal samenwerkingsverbanden met buurgemeenten. Vaak is dat om redenen van effectiviteit en kostenbeheersing. Vaak omdat samenwerking de eigen sterke punten kan versterken, of omdat het regionale belang voorgaat boven het lokale belang. Nieuw is dat de landelijke overheid een bestuurlijke schaalvergroting wenst. Wel is het zaak al deze samen-werkingsverbanden kritisch te blijven volgen.

Dit betekent voor de komende bestuursperiode:

 1. De PvdA blijft kritisch kijken naar alle regionale samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen. In een aantal gevallen wordt onderzocht of regelingen kunnen worden samengevoegd dan wel worden verstevigd.
 2. De PvdA blijft kritisch kijken naar de ‘Strategische agenda’ en de daaruit voortvloeiende acties, speerpunten en bestuursopdrachten van West-Brabant en met name de rol en positie van Etten-Leur daarin. Mede naar aanleiding van het rapport ‘Veerkrachtig Bestuur’ werkt de PvdA graag samen met vergelijkbare, economisch sterke, gemeenten in de regio.
 3. De PvdA wil dat de invloed van de lokale raad op regionale ontwikkelingen substantieel blijft.
 4. Samenwerking tussen gemeenten om te komen tot een schaal van 100.000 inwoners heeft de voorkeur van de PvdA.


terug naar boven

I.4 – FINANCIëN

Wil je iets realiseren, dan zul je daarvoor ook over de benodigde financiële middelen moeten beschikken. Belangrijk is dat onze gemeente een sluitende begroting heeft en de lasten niet naar de toekomst verschuift. Ook de eigen programmapunten van de PvdA kosten geld, er moeten dus keuzes worden gemaakt. Mogelijk kan door herverdeling van middelen en bezuinigen financiële ruimte gevonden worden, maar ook kan er sprake zijn van lastenstijging. Deze lastenstijging willen wij zoveel mogelijk beperken.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

 1. De gemeentelijke lastendruk bestaat uit de OZB (onroerend zaakbelasting), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Stijging van de gemeentelijke lastendruk wil de PvdA beperken. De vervuiler en vernieler moeten betalen.
 2. De tarieven voor de diverse gemeentelijke heffingen dienen kostendekkend te zijn of te worden. De variabele afvalstoffenheffing wordt gehandhaafd en eventueel verfijnd.
 3. Door heldere en regelmatige voorlichting aan de inwoners, aan de hand van concrete voorbeelden, wordt rekenschap afgelegd van de besteding van gelden door de gemeente. Op de aankondigingsborden van grote projecten worden voortaan ook de kosten vermeld.
 4. De PvdA wil dat ook regelmatig met aansprekende voorbeelden publiekelijk inzichtelijk wordt gemaakt dat het voorkomen van beschadiging, vernieling of vervuiling van de openbare ruimte een aanzienlijke kostenbesparing geeft. Voorbeelden: vuurwerkschade, kauwgumverwijdering, verzamelen van zwerfafval, vandalisme, enzovoorts.
 5. Regelgeving wordt waar mogelijk vereenvoudigd en verduidelijkt, bijvoorbeeld als het gaat om het aanvragen van subsidies voor particulieren en bedrijfsleven.
 6. Het gebruik van onze gemeentelijke reserves is voor de PvdA bespreekbaar.

terug naar boven